Home
News and Events
Research
Publications
Members
Links
Contact us
 

Professor:

Yayu Wang

Email:yayuwang@thu.edu.cn
Phone:86-10-62789309
Contact address:Department of Physics, Tsinghua University
Haidian, Beijing 100084, P. R. China

CURRICULUM VITAE

Graduate Students:

Xintong Li

Chang liu

weixiong wu

Xintong Li
lxt.phy@gmail.com

Chang Liu
liuchangg060121@163.com

Weixiong Wu
wwx13392789598@163.com

haiwei Li

changwei zou

shaorui li

Haiwei Li
lihaiwei19921122@sina.com

Changwei Zou
cwzou12041016@163.com

Shaorui Li
lsr16@mails.tsinghua.edu.cn

yu ji

Yaoxin Li

miao xu

Yu Ji
kedajiyu@mail.ustc.edu.cn

Yaoxin Li
lyx17@mails.tsinghua.edu.cn

Miao Xu
xxmiao2018@163.com

miao xu

 

 

Zitong Zhang
zhang-zt18@mails.tsinghua.edu.cn

 

 

Undergraduate students:

shu sen ye

 

 

Shusen Ye
yeshusen123@pku.edu.cn