Home
News and Events
Research
Publications
Members
Links
Contact us

Publications of Yayu Wang Group:

 • "Visualizing the periodic modulation of Cooper pairing in a severely underdoped cuprate."

Wei Ruan, Xintong Li, Cheng Hu, Zhenqi Hao, Haiwei Li, Peng Cai, Xingjiang Zhou, Dung-Hai Lee, Yayu Wang, Nature Physics accept (2018).

 • "Quasiparticle interference and charge order in a heavily overdoped non-superconducting cuprate."

Xintong Li , Ying Ding, Chaocheng He ,Wei Ruan , Peng Cai , Cun Ye , Zhenqi Hao , Lin Zhao, Xingjiang Zhou, Qianghua Wang and Yayu Wang, New Journal of Physics 20 063041(2018).

 • "Enhancing the Quantum Anomalous Hall Effect by Magnetic Codoping in a Topological Insulator."

Yunbo Ou, Chang Liu, Gaoyuan Jiang, Yang Feng, Dongyang Zhao, Weixiong Wu, Xiaoxiao Wang, Wei Li, Canli Song, Lili Wang, Wenbo Wang, Weida Wu, Yayu Wang, Ke He, Xucun Ma, Qikun Xue, Advanced Materials 30 1(2018).

 • "Magnetic quantum phase transition in Cr-doped Bi 2(SexTe1-x)3 driven by the Stark effect "

Zuocheng Zhang, Xiao Feng, Jing Wang, Biao Lian, Jinsong Zhang, Cuizu Chang, Minghua Guo, Yunbo Ou, Yang Feng, Shou-Cheng Zhang, Ke He, Xucun Ma, Qi-Kun Xue, Yayu Wang, Nature Nanotechnology 12 953ĘC957(2017).

 • "Ambi-polar anomalous Nernst effect in a magnetic topological insulator."

Minghua Guo, Yunbo Ou, Yong Xu, Yang Feng, Gaoyuan Jiang, Ke He, Xucun Ma, QiKun Xue, and Yayu Wang, New Journal of Physics 19 113009 (2017).

 • "Mottness Collapse in 1T-TaS2-xSex Transition-Metal Dichalcogenide: An Interplay between Localized and Itinerant Orbitals"

Qiaoshuang, Xintong Li, Naizhaou Wang,Wei Ruan, Cun Ye, Peng Cai, Zhenqi Hao, Hong Yao, Xianhui Chen, Jian Wu, Yayu Wang and Zheng L, Physical Review X 7 041054 (2017).

 • "Dimensional Crossover-Induced Topological Hall Effect in a Magnetic Topological Insulator"

Chang Liu, Yunyi Zang, Wei Ruan, Yan Gong, Ke He, Xucun Ma, Qi-Kun Xue and Yayu Wang, Physical Review Letters 119 176809 (2017).

 • "Heavily Cr-doped(Bi,Sb)2Te3 as a ferromagnetic insulator with electrically tunable conductivity."

Yunbo Ou, Chang Liu, Liguo Zhang, Yang Feng, Gaoyuan Jiang, Dongyang Zhao, Yunyi Zang, Qinghua Zhang, Lin Gu, Yayu Wang, Ke He, Xucun Ma, Qikun Xue, APL Materials 4 086101 (2016).

 • "Visualizing the evolution from the Mott insulator to a charge-ordered insulator in lightly doped cuprates"

Peng Cai, Wei Ruan, Yingying Peng, Cun Ye, Xintong Li, Zhenqi Hao, Xingjiang Zhou, Dung-Hai Lee and Yayu Wang, Nature Physics 12 1047 (2016).

 • "Relationship between the parent charge transfer gap and maximum transition temperature in cuprates"

Wei Ruan,Cheng Hu, Jianfa Zhao, Peng Cai, Yingying Peng, Cun Ye, Runze Yu, Xintong Li, Zhenqi Hao, Changqing Jin, Xingjiang Zhou, Zheng-Yu Weng and Yayu Wang, Science Bulletin 61 1826 (2016).

 • "Thickness dependence of the quantum anomalous Hall Effect in magnetic topological insulator films"

Xiao Feng, Yang Feng, Jing Wang, Yunbo Ou, Zhenqi Hao, Chang Liu, Zuocheng Zhang, Liguo Zhang, Chaojing Lin, Jian Liao, Yongqing Li, Lili Wang, Shuaihua Ji, Xi Chen, Xucun Ma, Shoucheng Zhang, Yayu Wang, Ke He, and Qikun Xue, Advanced Materials 28 6386 (2016).

 • "Tuning thermoelectricity in a Bi2Se3 topological insulator via varied film thickness"

Minghua Guo, Zhengyu Wang, Yong Xu, Huaqing Huang, Yunyi Zang, Chang Liu, Wenhui Duan, Zhongxue Gan, Shou-Cheng Zhang, Ke He, Xucun Ma, Qikun Xue, and Yayu Wang, New Journal of Physics 18 015008 (2016).

 • "Simultaneous Electrical-Field-Effect Modulation of Both Top and Bottom Dirac Surface States of Epitaxial Thin Films of Three-Dimensional Topological Insulators"

Cuizu Chang, Zuocheng Zhang, Kang Li, Xiao Feng, Jinsong Zhang, Minghua Guo, Yang Feng, Jing Wang, Lili Wang, Xucun Ma, Xi Chen, Yayu Wang, Ke He, and Qi-Kun Xue, Nano Letters 15 1096 (2015).

 • "Onset of the Meissner effect at 65 K in FeSe thin film grown on Nb doped SrTiO3 substrate"

Zuocheng Zhang, Yihua Wang, Qi Song, Chang Liu, Rui Peng, K.A.Moler, Donglai Feng and Yayu Wang, Science Bulletin 60 1031 (2015).

 • "Observation of the zero Hall plateau in a quantum anomalous Hall insulator"

Yang Feng, Xiao Feng, Yunbo Ou, Jing Wang, Chang Liu, Liguo Zhang, Dongyang Zhao, Gaoyuan Jiang, Shoucheng Zhang, Ke He, Xucun Ma, Qikun Xue and Yayu Wang, Physical Review Letters 115 126801 (2015).

 • "Zeeman effect of the topological surface states revealed by quantum oscillations up to 91 Tesla"

Zuocheng Zhang, Wei Wei, Fangyuan Yang, Zengwei Zhu, Minghua Guo, Dejing Yu, Mengyu Yao, Neil Harrison, Ross McDonald, Yuanbo Zhang, Dandan Guan, Dong Qian, Jinfeng Jia, and Yayu Wang, Physical Review B 92 235402 (2015).

 • "Strong Similarities between the Local Electronic Structure of Insulating Iron Pnictide and Lightly Doped Cuprate"
Cun Ye, Wei Ruan, Peng Cai, Xintong Li, Aifeng Wang, Xianhui Chen and Yayu Wang, Physical Review X 5 021013 (2015).
 • "Disentangling the magnetoelectric and thermoelectric transport in topological insulator thin films"

Jinsong Zhang, Xiao Feng, Yong Xu, Minghua Guo, Zuocheng Zhang, Yunbo Ou, Yang Feng, Kang Li, Haijun Zhang, Lili Wang, Xi Chen, Zhongxue Gan, Shou-Cheng Zhang, Ke He,Xucun Ma, Qi-Kun Xue, and Yayu Wang, Physical Review B 91 075431 (2015).

 • "Structural phase transition and electronic structure evolution in Ir1-xPtxTe2 studied by scanning tunneling microscopy"
Wei Ruan, Peizhe Tang, Aifang Fang, Peng Cai, Cun Ye, Xintong Li, Wenhui Duan, Nanling Wang and Yayu Wang, Science Bulletin 60 798 (2015).
 • "Electrically tuned magnetic order and magnetoresistance in a topological insulator"
Zuocheng Zhang, Xiao Feng, Minghua Guo, Kang Li, Jinsong Zhang, Yunbo Ou, Yang Feng, Lili Wang, Xi Chen, Ke He, Xucun Ma, Qikun Xue and Yayu Wang, Nature Communications 5 4915 (2014).
 • "Doping Dependence of the Anisotropic Quasiparticle Interference in NaFe1-xCoxAs Iron-Based Superconductors"
Peng Cai, Wei Ruan, Xiaodong Zhou, Cun Ye, Aifeng Wang, Xianhui Chen, Dung-Hai Lee, and Yayu Wang, Phys. Rev. Lett. 112 127001 (2014).
 • "Emergence of a Coherent In-Gap State in the SmB6 Kondo Insulator Revealed by Scanning Tunneling Spectroscopy"
Wei Ruan, Cun Ye, Minghua Guo, Fei Chen, Xianhui Chen, Guang-Ming Zhang, and Yayu Wang, Phys. Rev. Lett. 112 136401 (2014).
 • "Experimental Observation of the Quantum Anomalous Hall Effect in a Magnetic Topological Insulator"
Cui-Zu Chang, Jinsong Zhang, Xiao Feng, Jie Shen, Zuocheng Zhang, Minghua Guo, Kang Li Yunbo Ou, Pang Wei, Li-Li Wang, Zhong-Qing Ji, Yang Feng, Shuaihua Ji, Xi Chen, Jinfeng Jia, Xi Dai, Zhong Fang, Shou-Cheng Zhang, Ke He, Yayu Wang, Li Lu, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue , Science 340 167 (2013).
 • "Topology-Driven Magnetic Quantum Phase Transition in Topological Insulators "
Jinsong Zhang, Cui-Zu Chang, Peizhe Tang1, Zuocheng Zhang, Xiao Feng, Kang Li, Li-li Wang, Xi Chen, Chaoxing Liu, Wenhui Duan, Ke He, Qi-Kun Xue, Xucun Ma, Yayu Wang, Science 399 1582 (2013).
 • "Transport properties of Sb2Te3/Bi2Te3 topological insulator heterostructures"

Zuocheng Zhang, Xiao Feng, Minghua Guo, Yunbo Ou, Jinsong Zhang, Kang Li, Lili Wang, Xi Chen, Qikun Xue, Xucun Ma, Ke He, and Yayu Wang, Phys. Status Solidi RRL 7 142 (2013).

 • "Visualizing the microscopic coexistence of spin density wave and superconductivity in underdoped NaFe1-xCoxAs"

Peng Cai, Xiaodong Zhou, Wei Ruan, Aifeng Wang, Xianhui Chen, Dung-Hai Lee & Yayu Wang, Nature Communications 4, 1596 (2013).

 • "Visualizing the atomic scale electronic structure of the Ca2CuO2Cl2 Mott insulator"
Cun Ye, Peng Cai, Runze Yu, Xiaodong Zhou, Wei Ruan, Qingqing Liu, Changqing Jin, and Yayu Wang, Nature Communications 4, 1365 (2013).
 • "Carrier-independent ferromagnetism and giant anomalous Hall effect in magnetic topological insulator"
Cui-Zu Chang, Jin-Song Zhang, Min-Hao Liu, Zuo-Cheng Zhang, Xiao Feng, Kang Li, Li-Li Wang, Xi Chen, Xi Dai, Zhong Fang, Xiao-Liang Qi, Shou-Cheng Zhang, Yayu Wang, Ke He, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, Advanced Materials 25, 1065 (2013).
 • "Imaging the coexistence of superconductivity and a charge density modulation in K0.73Fe1.67Se2 superconductor"

Peng Cai, Cun Ye, Wei Ruan, Xiaodong Zhou, Aifeng Wang, Meng Zhang, Xianhui Chen, Yayu Wang, Physical Review B 85, 094512 (2012)

 • "Evolution from unconventional spin density wave to superconductivity and a pseudogaplike phase in NaFe1-xCoxAs"
  Xiaodong Zhou, Peng Cai, Aifeng Wang, Wei Ruan, Cun Ye, Xianhui Chen, Yizhuang You, Zheng-Yu Weng, and Yayu Wang, Physical Review Letters 109, 037002 (2012).
 • "Crossover between Weak Antilocalization andWeak Localization in a Magnetically Doped Topological Insulator"

Minhao Liu, Jinsong Zhang, Cui-Zu Chang, Zuocheng Zhang, Xiao Feng, Kang Li, Ke He, Li-li Wang, Xi Chen, Xi Dai, Zhong Fang, Qi-Kun Xue, Xucun Ma, and Yayu Wang, Physical Review Letters 108, 036805 (2012).

 • "Band structure engineering in Bi2-xSbxTe3 topological insulators"

  Jinsong Zhang, Cuizu Chang, Zuocheng Zhang, Jing Wen, Xiao Feng, Kang Li, Minhao Liu, Ke He, Lili Wang, Xi Chen, Qikun Xue, Xucun Ma and Yayu Wang, Nature Communications 2, 574 (2011).

 • "Quasiparticle interference of C2-symmetric surface sates in the LaOFeAs parent compound"

  Xiaodong Zhou, Cun Ye, Peng Cai, Xiangfeng Wang, Xianhui Chen, and Yayu Wang, Physical Review Letters 106, 087001 (2011).

 • "Electron-interaction driven insulating ground state in Bi2Se3 topological insulators in the two-dimensional limit"

  Minhao Liu, Cuizu Chang, Zuocheng Zhang, Yi Zhang, Wei Ruan, Ke He, Lili Wang, Xi Chen, Jinfeng Jia, Shoucheng Zhang, Qikun Xue, Xucun Ma, and Yayu Wang, Physical Review B 83, 165440 (2011).