Publications:

  We have already published more than 140 papers with the citation of 14000+ (google scholaor).

  Year 2024

 1. Haoting Zhao, Zhao Pan, Xi Shen, Jianfa Zhao, Dabiao Lu, Jie Zhang, Zhiwei Hu, Chang-Yang Kuo, Chien-Te Chen, Ting-Shan Chan, Christoph J. Sahle, Cheng Dong, Takumi Nishikubo, Takehiro Koike, Zun-Yi Deng, Jiawang Hong, Runze Yu*, P. Yu, Masaki Azuma, Changqing Jin, Youwen Long*,Antiferroelectricity-Induced Negative Thermal Expansion in Double Perovskite Pb2CoMoO6.Small 20,2305219 (2024)

 2. Yuhan Liang, Dingsong Jiang, Yahong Chai, Yue Wang, Hetian Chen, Jing Ma, Pu Yu, Di Yi, Tianxiang Nan, "Observation of Magnon Spin Transport in BiFeO3 Thin Films". Advanced Functional Materials , 2308944 (2024).

 3. Runfa Feng, Wei Wang, Changhua Bao, Zichun Zhang, Fei Wang, Hongyun Zhang, Junjie Yao, Yong Xu, P. Yu, Shuai-Hua Ji, Chen Si*, Shuyun Zhou*. "Selective Control of Phases and Electronic Structures of Monolayer TaTe2", Advanced Materials ,2302297 (2024) https://doi.org/10.1002/adma.202302297

 4. Year 2023

 5. Yang Zhang#, Yupu Wang#, Yongshun Wu, Xinyu Shu, Fan Zhang, Huining Peng, Shengchun Shen, Naoki Ogawa, Junyi Zhu*, and Pu Yu*., “Artificially controlled nanoscale chemical reduction in VO2 through electron beam illumination, Nature Communications 14,4012 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-39812-8

 6. Fan Zhang, Yang Zhang, Linglong Li, Xing Mou, Huining Peng, Shengchun Shen, Meng Wang, Kunhong Xiao, Di Yi, Tianxiang Nan, Jianshi Tang, Shuai-Hua Ji and Pu Yu., “Nanoscale multistate resistive switching in WO3 through scanning probe induced proton evolution, Nature Communications 14, 3950 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-39687-9

 7. F. Wang, Y. Zhang, Z. J. Wang, H. X. Zhang, C. H. Bao, J. Li*, P. Yu* and S. Y. Zhou*, "Ionic liquid gating induced self-intercalation of transition metal chalcogenides", Nature Communications 14, 4945. https://doi.org/10.1038/s41467-023-40591-5

 8. S.C. Shen#, M. Wang#, Y. Zhang, Y. J. Lyu, D. Tian, C. Gao, Y. W. Long, J. Zhao and P. Yu., “Coexistence of both localized electronic states and electron gas at rutile TiO2 surfaces, Advanced Materials 35, 2301453 (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202301453

 9. L. Hao, D. Yi, M. Wang, J. Liu, and P. Yu., “Emergent quantum phenomena in atomically engineered iridate heterostructures”, Fundamental Research (2023). DOI: 10.1016/j.fmre.2022.09.030

 10. T. Huang#, Y. J. Lyu#, H. X. Huyan, J. Y. Ni, S. Saremi, Y. J. Wang, X. X. Yan, D. Yi, Q. He, L. W. Martin, H. J. Xiang, X. Q. Pan, and P. Yu “Manipulate the Ferromagnetism in LaCoO3 Thin Films Through Cation-Stoichiometric Engineering", Adv. Electron. Mater. , 2201245 (2023). DOI: 10.1002/aelm.202201245

 11. Z. L. Li#, Y. J. Lyu#, R. Zhao, Y. J. Wang, Y. Zhang, N. P. Lu, M. Wang, M. Sassi, T. D. Ha, A. T. N'Diaye, P. Shafer, C. Pearce, K. Rosso, E. Arenholz, J. -Y. Juang, Q. He, Y. -H. Chu, W. D. Luo and P. Yu “Enhanced Magnetization in CoFe2O4 Through Hydrogen Doping", Advanced Functional Materials , 202212298 (2023). DOI: 10.1002/adfm.202212298

 12. S. Lu, F. Yin, Y. Wang, N. P. Lu, G. L. Gao, H. N. Peng, Y. J. Lyu, Y. W. Long, J. Li, and P. Yu “Facile Pathways to Synthesize Perovskite Strontium Cobalt Oxides”, Advanced Functional Materials ,33 (2), 2210377 (2023). DOI: 10.1002/adfm.202210377

 13. Kun Xu*, Shih-Wei Hung, Wenlong Si, Yongshun Wu, Chuanrui Huo, P. Yu, Xiaoyan Zhong* & Jing Zhu*, "Topotactically transformable antiphase boundaries with enhanced ionic conductivity", Nature Communications 14, 7382 (2023)

 14. Meng Wang, Katsuhiro Tanaka, Shiro Sakai, Ziqian Wang, Ke Deng, Yingjie Lyu, Cong Li, Di Tian, Shengchun Shen, Naoki Ogawa, Naoya Kanazawa, P. Yu, Ryotaro Arita & Fumitaka Kagawa,”Emergent zero-field anomalous Hall effect in a reconstructed rutile antiferromagnetic metal“,Nature Communications 14, 8240 (2023)

 15. P. W. Shao, Y. X. Wu, W. H. Chen, M. J. Zhang, M. Y. Dai, Y. C. Kuo, S. H. Hsieh, Y. C. Tang, P. L. Liu, P. Yu , Y. Chen, R. Huang, C. H. Chen, J. H. Hsu, Y. C. Chen, J. M. Hu, and Y. H. Chu, “Bicontinuous oxide heteroepitaxy with enhanced photoconductivity", Nature Communications , 14, 21 (2023). DOI: 10.1038/s41467-022-35385-0

 16. Teng Xu, Yang Cheng, Yiqing Dong, Hao Bai, Heng-An Zhou, Xinyu Shu, Pierluigi Gargiani, Manuel Valvidares, P. Yu, and Wanjun Jiang,“Evolution of Compensated Magnetism and Spin-Torque Switching in Ferrimagnetic Fe1-xTbx”. Physical Review Applied , 19,034088(2023)

 17. S. H. Zhou#, C. H. Bao#, B. S. Fan, H. Zhou, Q. X. Gao, H. Y. Zhong, T. Y. Lin, H. Liu, P. Yu , P. Z. Tang, S. Meng, W. H. Duan, and S. Y. Zhou*. "Pseudospin-selective Floquet band engineering in black phosphorus", Nature 614, 75–80 (2023).DOI: 10.1038/s41586-022-05610-3

 18. Yong-Jyun Wang, Hung-Chi Lai, Yu-Ang Chen, Rong Huang, Ti Hsin, Heng-Jui Liu, Ruixue Zhu, Peng Gao, Cong Li, P. Yu , Yi-Chun Chen, Jiangyu Li, Yi-Cheng Chen, Jien-Wei Yeh, Ying-Hao Chu. "High Entropy Nonlinear Dielectrics with Superior Thermally Stable Performance", Advanced Materials (2023) https://doi.org/10.1002/adma.202304128

 19. B. W. Zhou, J. Zhang, X. B. Ye, G. X. Liu, X. Xu, J. Wang, Z. H. Liu, L. Zhou, Z. Y. Liao, H. B. Yao, S. Xu, J. J. Shi, X. Shen, X. H. Yu, Z. W. Hu, H. J. Lin, C. T. Chen, X. G. Qiu, C. Dong, J. X. Zhang, R. C. Yu, P. Yu , K. J. Jin, Q. B. Meng, and Y. W. Long, "Octahedral Distortion and Displacement-Type Ferroelectricity with Switchable Photovoltaic Effect in a 3d3-Electron Perovskite System" Phys. Rev. Lett. 130, 146101 (2023)

 20. L. Gao#, H.M. Wang#, F.Q. Meng, H.N. Peng, X.Y. Lyu, M.T. Zhu, Y.Q. Wang, C. Lu, J. Liu, T. Lin, A.L. Ji, Q.H. Zhang*, L. Gu, P. Yu , S. Meng*, Z.X. Cao, N.P. Lu*. “Unveiling strong ion-electron-lattice coupling and electronic antidoping in hydrogenated perovskite nickelate.” Advanced Materials 35, 2300617 (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202300617

 21. T. T. Wei, Y. Y. Lu, F. Zhang, J. S. Tang, B. Gao, P. Yu , H. Qian and H. Q. Wu. "Three-Dimensional Reconstruction of Conductive Filaments in HfOx-Based Memristor", Advanced Materials 35, 2209925 (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202209925

 22. Year 2022

 23. Lu, N., Zhang, Z., Wang, Y., Li, H.-B., Qiao, S., Zhao, B., He, Q., Lu, S., Li, C., Wu, Y., Zhu, M., Lyu, X., Chen, X., Li, Z., Wang, M., Zhang, J., Tsang, S.C., Guo, J., Yang, S., Zhang, J., Deng, K., Zhang, D., Ma, J., Ren, J., Wu, Y., Zhu, J., Zhou, S., Tokura, Y., Nan, C.-W., Wu, J., Yu, P. “Enhanced low-temperature proton conductivity in hydrogen-intercalated brownmillerite oxide” Nature Energy , 7 (12), pp. 1208-1216 (2022) DOI: 10.1038/s41560-022-01166-8

 24. Li, L., Wang, M., Zhou, Y., Zhang, Y., Zhang, F., Wu, Y., Wang, Y., Lyu, Y., Lu, N., Wang, G., Peng, H., Shen, S., Du, Y., Zhu, Z., Nan, C.-W., Yu, P. “Manipulating the insulator–metal transition through tip-induced hydrogenation” Nature Materials , 21 (11), pp. 1246-1251 (2022) DOI: 10.1038/s41563-022-01373-4

 25. Peng, H., Lu, N., Yang, S., Lyu, Y., Liu, Z., Bu, Y., Shen, S., Li, M., Li, Z., Gao, L., Lu, S., Wang, M., Cao, H., Zhou, H., Gao, P., Chen, H., Yu, P. “A Generic Sacrificial Layer for Wide-Range Freestanding Oxides with Modulated Magnetic Anisotropy”, Advanced Functional Materials , 32 (28), 2111907 (2022). DOI: 10.1002/adfm.202111907

 26. Zhang, H., Rousuli, A., Zhang, K., Luo, L., Guo, C., Cong, X., Lin, Z., Bao, C., Zhang, H., Xu, S., Feng, R., Shen, S., Zhao, K., Yao, W., Wu, Y., Ji, S., Chen, X., Tan, P., Xue, Q.-K., Xu, Y., Duan, W., Yu, P., Zhou, S. “Tailored Ising superconductivity in intercalated bulk NbSe2” Nature Physics 18, 1425-1430 (2022). DOI: 10.1038/s41567-022-01778-7

 27. Shao, Z., Huang, A., Ming, C., Bell, J., Yu, P., Sun, Y.-Y., Jin, L., Ma, L., Luo, H., Jin, P., Cao, X. “All-solid-state proton-based tandem structures for fast-switching electrochromic devices” Nature Electronics , 5 (1), 45-52 (2022). DOI: 10.1038/s41928-021-00697-4

 28. Lai, Y.-H., Zheng, J.-D., Lu, S.-C., Wang, Y.-K., Duan, C.-G., Yu, P., Zheng, Y.-Z., Huang, R., Chang, L., Chu, M.-W., Hsu, J.-H., Chu, Y.-H. “Antiferroelectric PbSnO3 Epitaxial Thin Films”, Advanced Science , 9 (35), (2022). DOI: 10.1002/advs.202203863

 29. Tang, A., Xu, T., Liu, S., Liang, Y., Chen, H., Yan, D., Shi, Y., Yu, P., Yu, R., Lin, Y., Nan, T., Jiang, W., Yi, D. “Implementing Complex Oxides for Efficient Room-Temperature Spin–Orbit Torque Switching” Advanced Electronic Materials , 8 (11), 2200514 (2022). DOI: 10.1002/aelm.202200514

 30. Zhang, H., Rousuli, A., Zhang, K., Zhong, H., Wu, Y., Yu, P., Zhou, S. “Enhanced superconductivity with interlayer spacing dependent T c in intercalated Weyl semimetal MoTe2”, 2D Materials , 9 (4), 045027 (2022). DOI: 10.1088/2053-1583/ac8ec0

 31. Yu, X.-Q., Yan, H., Wei, L.-X., Deng, Z.-X., Xiong, Y.-L., Fan, J.-Q., Yu, P., Ma, X.-C., Xue, Q.-K., Song, C.-L. “Percolative superconductivity in electron-doped Sr1-xEuxCuO2+y films”, Physical Review B , 106 (10), L100503 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevB.106.L100503

 32. Wu, J., Guzman, R., Bao, S., Zhang, Y., Chen, Y., Shen, S., Yu, P., Nan, C.-W., Zhou, W., Chen, C., Ma, J. “Mosaic growth induced magnetic anisotropy in double perovskite PrBaCo2O5+δ thin films”, Acta Materialia , 234, 118040 (2022). DOI: 10.1016/j.actamat.2022.118040

 33. Ding, X., Shen, S., Leng, H., Xu, M., Zhao, Y., Zhao, J., Sui, X., Wu, X., Xiao, H., Zu, X., Huang, B., Luo, H., Yu, P., Qiao, L. “Stability of superconducting Nd0.8Sr0.2NiO2 thin films”, Science China: Physics, Mechanics and Astronomy , 65 (6), 267411 (2022). DOI: 10.1007/s11433-021-1871-x

 34. Shao, P.-W., Liu, H.-J., Sun, Y., Wu, M., Peng, R.-C., Wang, M., Xue, F., Cheng, X., Su, L., Gao, P., Yu, P., Chen, L.-Q., Pan, X., Ivry, Y., Chen, Y.-C., Chu, Y.-H. “Flexoelectric Domain Walls Originated from Structural Phase Transition in Epitaxial BiVO4 Films”, Small , 18 (19), 2107540 (2022). DOI: 10.1002/smll.202107540

 35. Ma, C.-H., Liao, Y.-K., Zheng, Y., Zhuang, S., Lu, S.-C., Shao, P.-W., Chen, J.-W., Lai, Y.-H., Yu, P., Hu, J.-M., Huang, R., Chu, Y.-H. “Synthesis of a New Ferroelectric Relaxor Based on a Combination of Antiferroelectric and Paraelectric Systems” ACS Applied Materials and Interfaces (2022). DOI: 10.1021/acsami.2c02281

 36. Year 2021

 37. X. Mou, J. S. Tang*, Y. J. Lyu, Q. T. Zhang, S. Y. Yang, F. Xu, W. Liu, M. H. Xu, Y. Zhou, W. Sun, Y. N. Zhong, B. Gao, P. Yu*, H. Qian and H. Q. Wu, "Analog Memristive Synapse based on Topotactic Phase Transition for High-Performance Neuromorphic Computing and Neural Network Pruning", Science Advances , 7, eabh0648 (2021)

 38. C. H. Bao#, H. Y. Zhang#, T. Zhang, X. Wu, L. P. Luo, S. H. Zhou, Q. li, Y. H. Hou, W. yao, L. W. Liu, P. Yu , J. Li, W. H. Duan, H. Yao, Y. L. Wang, and S. Y. Zhou*, "Experimental Evidence of Chiral Symmetry Breaking in Kekulé-Ordered Graphene", Phys. Rev. Lett. 126, 206804 (2021) (editor suggestion and viewpoint https://physics.aps.org/articles/v14/76)

 39. D. Tian#, Z. W. Liu#, S. C. Shen#, *, Z. L. Li, Y. Zhou, H. Q. Liu, H. H. Chen* and P. Yu*, “Manipulating Berry curvature of SrRuO3 thin films via epitaxial strain”, Proceedings of the National Academy of Sciences USA , 118, e2101946118 (2021) (arXiv:2103.12973)

 40. S. C. Shen, Z. L. Li, Z. J. Tian, W. D. Luo*, S. Okamoto* and P. Yu*, “Emergent ferromagnetism with Fermi-liquid behavior in proton intercalated CaRuO3”, Physical Review X 11, 021018 (2021)

 41. M. Wang#, L. Hao#, F. Yin#, X. Yang, S. C. Shen, N. L. Zou, H. Cao, J. Y. Yang, N. P. Lu, Y. S. Wu, J. B. Zhang, H. Zhou, J. Li*, J. Liu* and P. Yu*, “Manipulate the electronic states of Mott Iridate superlattice through protonation induced electron filling”, Advanced Functional Materials , 2100261 (2021) (doi:10.1002/adfm.202100261)

 42. Tsai, M.-F., Zheng, Y.-Z., Lu, S.-C., Zheng, J.-D., Pan, H., Duan, C.-G., Yu, P., Huang, R., Chu, Y.-H. “Antiferroelectric Anisotropy of Epitaxial PbHfO3 Films for Flexible Energy Storage”, Advanced Functional Materials , 31 (42), 2105060 (2021) . DOI: 10.1002/adfm.202105060

 43. Zhang, Y., Si, W., Jia, Y., Yu, P., Yu, R., Zhu, J. “Controlling Strain Relaxation by Interface Design in Highly Lattice-Mismatched Heterostructure”, Nano Letters, 21 (16), pp. 6867-6874 (2021) . DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01938

 44. Q. Li, B. Wang, Q. He, P. Yu, L. Q. Chen, S. V. Kalinin and J. F. Li, “Ferroelectric nanodomain-mediated mechanical switching of ferroelectricity in thick epitaxial films”, Nano Lett. 21, 445 (2021)

 45. M. Q. Li#, S. Z. Yang#, R. C. Shi, L. L. Li, R. X. Zhu, X. M. Li, C. Yang, X. M. Ma, J. M. Zhang, K. H. Liu, P. Yu* and P. Gao*. “Engineering of multiferroic BiFeO3 grain boundaries with head-to-head polarization configurations”, Science Bulletin 66, 771 (2021)

 46. Year 2020

 47. Y. J. Wang, Q. He*, W. Ming, M. Du, N. P. Lu, M. Cafolla, J. Fujioka, Q. H. Zhang, D. Zhang, S. Shen, Y. Lyu, A. T. N'Diaye, E. Arenholz, L. Gu, C. W. Nan, Y. Tokura, S. Okamoto* and P. Yu. "Robust Ferromagnetism in Highly Strained SrCoO3 Thin Films." Phys. Rev. X 10, 021030 (2020).

 48. F. M. Bartram, S. Sorn, Z. Li, K. Hwangbo, S. Shen, F. Frontini, L. He, P. Yu*, A. Paramekanti* and L. Yang*. "Anomalous Kerr effect in SrRuO3 thin films". Physical Review B 102, 140408 (2020)

 49. Li, Z., S. Shen, Z. Tian, K. Hwangbo, M. Wang, Y. Wang, F. M. Bartram, L. He, Y. Lyu, Y. Dong, G. Wan, H. Li, N. Lu, J. Zang, H. Zhou, E. Arenholz, Q. He, L. Yang*, W. Luo* and P. Yu*. "Reversible manipulation of the magnetic state in SrRuO3 through electric-field controlled proton evolution." Nature Communications 11(1): 184 (2020).

 50. Yi, D*., Y. Wang, O. M. J. van ʼt Erve, L. Xu, H. Yuan, M. J. Veit, P. P. Balakrishnan, Y. Choi, A. T. N’Diaye, P. Shafer, E. Arenholz, A. Grutter, H. Xu*, P. Yu*, B. T. Jonker and Y. Suzuki. "Emergent electric field control of phase transformation in oxide superlattices." Nature Communications 11(1): 902 (2020).

 51. Zhang, H., A. Rousuli, S. Shen, K. Zhang, C. Wang, L. Luo, J. Wang, Y. Wu, Y. Xu, W. Duan, H. Yao, P. Yu* and S. Zhou*. "Enhancement of superconductivity in organic-inorganic hybrid topological materials." Science Bulletin 65(3): 188-193 (2020).

 52. X. J. Wei, H. B. Li, Q. H. Zhang, D. Li, M. Y. Qin, L. Xu, W. Hu, Q. Huan, L. Yu, J. Miao, J. Yuan, B. Y. Zhu, A. Kusmartseva, F. V. Kusmartseva, A. V. Silhanek, T. Xiang, W. Q. Yu, Y. Lin, L. Gu, P. Yu, Q. H. Chen and K. Jin. "A selective control of volatile and non-volatile superconductivity in an insulating copper oxide via ionic liquid gating." Science Bulletin 65, 1607 (2020).

 53. Zhao, S., W. Hou, Z. Zhou, Y. Li, M. Zhu, H. Li, C. Li, Z. Hu, P. Yu and M. Liu. "Ionic Liquid Gating Control of Spin Wave Resonance in La0.7Sr0.3MnO3 Thin Film." Advanced Electronic Materials 6(1): 1900859 (2020).

 54. Wu, P.-C., H. Song, Y. Yuan, B. Feng, Y. Ikuhara, R. Huang, P. Yu, C.-G. Duan and Y.-H. Chu. "Thickness dependence of transport behaviors in SrRuO3/SrTiO3 superlattices." Physical Review Materials 4(1): 014401 (2020).

 55. M. Campanini, E. Gradauskaite, T. Morgan, D. Yi, P. Yu, R. Ramesh, R. Erni and M. D. Rossell. "Imaging and quantification of charged domain walls in BiFeO3." Nanoscale 16: 9186 (2020).

 56. Year 2019

 57. Wang, Y., J. Ren, J. Li, Y. Wang, H. Peng, P. Yu, W. Duan and S. Zhou. "Evidence of charge density wave with anisotropic gap in a monolayer VTe2 film." Physical Review B 100(24): 241404 (2019).

 58. Zhang, D., Y. Wang, N. Lu, X. Sui, Y. Xu, P. Yu and Q.-K. Xue. "Origin of the anomalous Hall effect in SrCoO3 thin films." Physical Review B 100(6): 060403 (2019).

 59. Pan, H., Q. Zhang, M. Wang, S. Lan, F. Meng, J. Ma, L. Gu, Y. Shen, P. Yu, Y.-H. Lin and C.-W. Nan. "Enhancements of dielectric and energy storage performances in lead-free films with sandwich architecture." Journal of the American Ceramic Society 102, 936-943 (2019).

 60. Tian, J., H. Wu, Z. Fan, Y. Zhang, S. J. Pennycook, D. Zheng, Z. Tan, H. Guo, P. Yu, X. Lu, G. Zhou, X. Gao and J.-M. Liu. "Nanoscale Topotactic Phase Transformation in SrFeOx Epitaxial Thin Films for High-Density Resistive Switching Memory." Advanced Materials 31(49): 1903679 (2019).

 61. Li, H.-B., F. Lou, Y. Wang, Y. Zhang, Q. Zhang, D. Wu, Z. Li, M. Wang, T. Huang, Y. Lyu, J. Guo, T. Chen, Y. Wu, E. Arenholz, N. Lu, N. Wang, Q. He, L. Gu, J. Zhu, C.-W. Nan, X. Zhong, H. Xiang and P. Yu. "Electric Field–Controlled Multistep Proton Evolution in HxSrCoO2.5 with Formation of H–H Dimer." Advanced Science 6(20): 1901432 (2019).

 62. Pan, H., F. Li, Y. Liu, Q. Zhang, M. Wang, S. Lan, Y. Zheng, J. Ma, L. Gu, Y. Shen, P. Yu, S. Zhang, L.-Q. Chen, Y.-H. Lin and C.-W. Nan. "Ultrahigh–energy density lead-free dielectric films via polymorphic nanodomain design." Science 365(6453): 578 (2019).

 63. Chen, M., S. Bao, Y. Zhang, Y. Wang, Y. Liang, J. Wu, T. Huang, L. Wu, P. Yu, J. Zhu, Y. Lin, J. Ma, C.-W. Nan, A. J. Jacobson and C. Chen. "Physical and chemical strains co-tuned magnetic properties of double perovskite PrBaMn2O5.5+δ epitaxial films." Applied Physics Letters 115(8): 081903 (2019).

 64. Gong, Y., J. Guo, J. Li, K. Zhu, M. Liao, X. Liu, Q. Zhang, L. Gu, L. Tang, X. Feng, D. Zhang, W. Li, C. Song, L. Wang, P. Yu, X. Chen, Y. Wang, H. Yao, W. Duan, Y. Xu, S.-C. Zhang, X. Ma, Q.-K. Xue and K. He. "Experimental Realization of an Intrinsic Magnetic Topological Insulator*." Chinese Physics Letters 36(7): 076801 (2019).

 65. Cui, Y., Z. Hu, J.-S. Zhang, W.-L. Ma, M.-W. Ma, Z. Ma, C. Wang, J.-Q. Yan, J.-P. Sun, J.-G. Cheng, S. Jia, Y. Li, J.-S. Wen, H.-C. Lei, P. Yu, W. Ji and W.-Q. Yu (2019). "Ionic-Liquid-Gating Induced Protonation and Superconductivity in FeSe, FeSe0.93S0.07, ZrNCl, 1T-TaS2 and Bi2Se3." Chinese Physics Letters 36(7): 077401.

 66. Huang, Y.-L., H.-J. Liu, C.-H. Ma, P. Yu, Y.-H. Chu and J.-C. Yang. "Pulsed laser deposition of complex oxide heteroepitaxy." Chinese Journal of Physics 60: 481-501 (2019).

 67. Tongtong Huang, Yujia Wang, Hao-Bo Li, Meng Wang, Yingjie Lyu, Shengchun Shen, Nianpeng Lu, Qing He, Pu Yu*, "Tuning the electronic property of epitaxial strained CaFeO3-δ thin films", Applied Physics Letters 114(22): 221907 (2019)

 68. Di Yi, Pu Yu, Yi‐Chun Chen, Hsin‐Hua Lee, Qing He, Ying‐Hao Chu, Ramamoorthy Ramesh, “Tailoring Magnetoelectric Coupling in BiFeO3/La0.7Sr0.3MnO3 Heterostructure through the Interface Engineering", Adv. Mater. 1806335 (2019)

 69. M. Wang, X. Sui, Y. Wang, Y.-H. Juan, Y. Lyu, H. Peng, T. Huang, S. Shen, C. Guo, J. Zhang, Z. Li, H.-B. Li, N. Lu, A. T. N’Diaye, E. Arenholz, S. Zhou, Q. He, Y.-H. Chu, W. Duan,* P. Yu*, “Manipulate the Electronic and Magnetic States in NiCo2O4 Films through Electric-Field Induced Protonation at Elevated Temperature”, Adv. Mater. 1900458. (2019)

 70. Year 2018

 71. Y. Cui, G. Zhang, H. -B. Li, H. Lin, X. Zhu, H. -H. Wen, G. Q. Wang, J. Z. Sun, M. W. Ma, Y. Li, D. L. Gong, T. Xie, Y. H. Gu, S. L. Li, H. Q. Luo, P. Yu*, W. Q. Yu*, “Protonation induced high-Tc phases in iron-based superconductors evidenced by NMR and magnetization measurements”, Science Bulletin 63, 11 (2018)

 72. Ding Zhang#*, Hiroaki Ishizuka#, Nianpeng Lu, Yujia Wang, Naoto Nagaosa, P. Yu*, Qi-Kun Xue, “Anomalous Hall effect and spin fluctuations in ionic liquid gated SrCoO3 thin films”, Phys. Rev. B 97, 184433 (2018)

 73. S. Zhao, L. Wang, Z. Zhou*, C. Li, G. Dong, L. Zhang, B. Peng, T. Min, Z. Hu, J. Ma, W. Ren, Z.‐G. Ye, W. Chen, P. Yu, C.‐W. Nan, M. Liu*, “Ionic Liquid Gating Control of Spin Reorientation Transition and Switching of Perpendicular Magnetic Anisotropy”, Adv. Mater. 1801639 (2018)

 74. J. W. Guo#, P. S. Wang#, Y. Yuan#, Q. He*, J. L. Lu, T. Z. Chen, S. Z. Yang, Y. J. Wang, R. Erni, M. D. Rossell, V. Gopalan, H. J. Xiang*, Y. Tokura, P. Yu*, “Strain-induced ferroelectricity and spin-lattice coupling in SrMnO3 thin films”, Phys. Rev. B 97, 235135 (2018)

 75. Peng Gao*, Shuzhen Yang, Ryo Ishikawa, Ning Li, Bin Feng, Akihito Kumamoto, Naoya Shibata, Pu Yu, Yuichi Ikuhara, “Atomic-Scale Measurement of Flexoelectric Polarization at SrTiO3 Dislocations”, Phys. Rev. Lett. 120, 267601 (2018)

 76. Shuzhen Yang, Ren-Ci Peng, Qing He, Yen-Lin Huang, Yijing Huang, Jan-Chi Yang, Tianzhe Chen, Jingwen Guo, Long-Qing Chen, Ying-Hao Chu, Ce-Wen Nan, and Pu Yu*, “Electric Field Writing of Ferroelectric Nano-Domains Near 71° Domain Walls with Switchable Interfacial Conductivity”, Annalen der Physik , 530,1800130 (2018)

 77. N. Lu, M. Wang, P. Yu*, “Electric-field Control of Ionic Evolution in Complex Oxides”, AAPPS Bulletin 2018.28.3.16 (2018)

 78. Year 2017

 79. N. P. Lu, P. Zhang, Q. Zhang, R. Qiao, Q. He, H. –B. Li, Y. J. Wang, J. W. Guo, D. Zhang, Z. Duan, Z. L. Li, M. Wang, S. Z. Yang, M. Z. Yan, E. Arenholz, S. Y. Zhou, W. L. Yang, L. Gu, C. W. Nan, J. Wu*, Y. Tokura, P. Yu* “Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch”, Nature 546, 124(2017)

 80. H. B. Li, N. P. Lu, Q. Zhang, Y. J. Wang, D. Q. Feng, T. Z. Chen, S. Z. Yang, Z. Duan, Z. L. Li, Y. J. Shi, W. C. Wang, W. H. Wang, K. Jin, H. Liu, J. Ma, L. Gu, C. W. Nan and P. Yu*, “Electric-field control of ferromagnetism through oxygen ion gating”, Nature Communications 8, 2156 (2017)

 81. D. Yi*, N. P. Lu, X. G. Chen, S. C. Shen and P. Yu*, “Engineering magnetism at functional oxide interfaces: manganites and beyond”, J. Phys.: Condens. Matter. 29, 443004 (2017) (Invited Review)

 82. M. Wang, S. Shen, J. Y. Ni, N. P. Lu, Z. L. Li, H. B. Li, S. Z. Yang, T. Z. Chen, J. W. Guo, Y. J. Wang, H. J. Xiang and P. Yu*, “Electric-Field Controlled Phase Transformation in WO3 Thin Films through Hydrogen Evolution”, Adv. Mater. 1703628,2017

 83. Q. H. Zhang, X. He, J. N. Shi, N. P. Lu, H. B. Li, Q. Yu, Z. Zhang, L. Q. Chen, B. Morris, Q. Xu, P. Yu, L. Gu, K. J. Jin and C. W. Nan, “Atomic-resolution imaging of electrically induced oxygen vacancy migration and phase transformation in SrCoO2.5-sigma”, Nature Communications 8, 104 (2017)

 84. Fu. Jianbo, Hua. Muxin, Wen. Xin, Xue. Mingzhu, Ding. Shilei, Wang. Meng, Yu. Pu , Liu. Shunquan , Han. Jingzhi , Wang. Changsheng , Du. Honglin , Yang. Yingchang , Yang. Jinbo ,"Epitaxial growth of Y3Fe5O12 thin films with perpendicular magnetic anisotropy" , Appl. Phys. Lett. 110, 202403(2017)

 85. Year 2016

 86. Wu. Ping-Chun , Chen. Ping-Fan , Thi Hien Do , Hsieh. Ying-Hui , Ma. Chun-Hao , Thai Duy Ha , Wu. Kun-Hong , Wang. Yu-Jia , Li. Hao-Bo , Chen. Yi-Chun , Juang. Jenh-Yih , Yu. Pu , Eng. Lukas M. , Chang. Chun-Fu , Chiu. Po-Wen , Tjeng. Liu Hao , Chu. Ying-Hao ,"Heteroepitaxy of Fe3O4/Muscovite: A New Perspective for Flexible Spintronics",ACS Appl. Mater. Interfaces, 8,33794(2016)

 87. Cao. Ye , Yang. Shuzhen , Jesse. Stephen , Kravchenko. Ivan , Yu. Pu , Chen. Long-Qing , Kalinin. Sergei V. , Balke. Nina , Li. Qian ,"Exploring Polarization Rotation Instabilities in Super-Tetragonal BiFeO3 Epitaxial Thin Films and Their Technological Implications", Adv. Electron. Mater. 2,1600307(2016)

 88. Balke. Nina , Jesse. Stephen , Yu. Pu , Carmichael. Ben , Kalinin. Sergei V. , Tselev. Alexander ," Quantification of surface displacements and electromechanical phenomena via dynamic atomic force microscopy",Nanotechnology,27,425707(2016)

 89. Liu. Heng-Jui , Wei. Tzu-Chiao , Zhu. Yuan-Min , Liu. Rui-Rui , Tzeng. Wen-Yen , Tsai. Chih-Ya , Zhan. Qian , Luo. Chih-Wei , Yu. Pu , He. Jr-Hau , Chu. Ying-Hao , He. Qing , "Strain-Mediated Inverse Photoresistivity in SrRuO3/La0.7Sr0.3MnO3 Superlattices" ,Adv. Funct. Mater. 26,729(2016)

 90. A. Tselev, P. Yu, Y. Cao, L. R. Dedon, L. W. Martin, S. V. Kalinin, P. Maksymovych, "Microwave a.c. conductivity of domain walls in ferroelectric thin films", Nature Communications, 7, 11630 (2016)

 91. J. J. Peng, C, Song, M. Wang, F. Li, B, Cui, G. Y. Wang, P. Yu and F. Pan, "Manipulating the metal-to-insulator transition of NdNiO3 films by orbital polarization", Phys. Rev. B 93, 5102 (2016)

 92. C. C. Ju, J.C. Yang, C. Luo, P. shafer, H. J. Liu, Y. L. Huang, H. H. Kuo, F. Xue, C. w. Luo, Q. He, P. Yu, E. Arenholz, L. Q. Chen, J. S. Zhu, X. M. Lu and Y. H. Chu, "Anomalous Electronic Anisotropy Triggered by Ferroelastic Coupling in Multiferroic Heterostructures", Adv. Mater. 28, 876 (2016)

 93. Year 2015

 94. Q. Li, Y. Cao, P. Yu , R. K. Vasudevan, N. Laanait, A. Tselev. L. Q. Chen, P. Maksymovych, S. V. Kalinin and N. Balke, "Giant elastic tunability in strained BiFeO3 near an electrically induced phase transition",Nature Communications 6, 8985 (2015)

 95. N. Balke, P. Maksymovych, S. Jesse, A. Herklotz, A. Tselev, C. B. Eom, II Kravchenko, P. Yu and S.V. Kalinin, "Differentiating Ferroelectric and Nonferroelectric Electromechanical Effects with Scanning Probe Microscopy", ACS Nano. 9, 6484 (2015)

 96. J. C. Yang, Q. He*, P. Yu* and Y. H. Chu*, "BiFeO3 Thin Films: A Playground for Exploring Electric-Field Control of Multifunctionalities", Annu. Rev. Mater. Res. 45:3.1-3.27 (2015) (Invited Review)

 97. Q. Li, S. Jesse, A. Tselev, L. Collins, P. Yu, I. Kravchenko, S. V. Kalinin and N. Balke, "Probing Local Bias-Induced Transitions Using Photothermal Excitation Contact Resonance Atomic Force Microscopy and Voltage Spectroscopy", ACS Nano. 8, 1848 (2015)

 98. Year 2014

 99. C. Becher, M. Trassin, M. Lilienblum, C. T. Nelson, S. J. Suresha, D. Yi, P. Yu, R. Ramesh, M. Fiebig, and D. Meier, "Functional ferroic heterostructures with tunable integral symmetry", Nature Communications 5, 4295 (2014)

 100. S. Singh,J.T. Haraldsen, J. Xiong, E.M. Choi, P. Lu, D. Yi, X. D. Wen, J. Liu, H. Wang, Z. Bi, P. Yu, M. R. Fitzsimmons, J. L. MacManus-Driscoll,R. Ramesh, A. V. Balatsky, J. X. Zhu and Q. X. Jia, "Induced Magnetization in La0.7Sr0.3MnO3/BiFeO3 Superlattices" Phys. Rev. Lett. 113, 047204 (2014)

 101. Year 2013

 102. J. X. Zhang* and P. Yu*, “Magnetism ferroelectricy and magnetoelectric coupling of multiferroic BiFeO3”, Journal of the Chinese Ceramic Society 07, 905 (2013) (Invited review, In Chinese)
 103. P. Yu* and J. X. Zhang*, “Emergent phenomena at multiferroic BiFeO3 superstructures”, Progress in Physics, 33, 369 (2013) (Invited review, In Chinese)
 104. M. Huijben, P. Yu, L. W. Martin, H. J. A. Molegraaf, Y. H. Chu, M. B. Holcomb, N. Balke, G. Rijnders and R. Ramesh, “Ultra-thin limit of exchange bias coupling at oxide multiferroic/ferromagnetic interface”, Adv. Mater. 25, 4739 (2013)
 105. J. X. Zhang, X. Ke, G. Gou, J. Seidel, B. Xiang, P. Yu, W. Liang, A. M. Minor, Y. H. Chu, G. Van Tendeloo, X. Ren and R. Ramesh, “A nanoscale shape memory oxide”, Nature Communications 4, 2768 (2013)
 106. D. Yi, J. Liu, O. Satoshi, S. Jagannatha, Y. C. Chen, P. Yu, Y. H. Chu, E. Arenholz and R. Ramesh, “Tuning the competition between ferromagnetism and antiferromagnetism in a half doped manganite through magnetoelectric coupling”, Phys. Rev. Lett. 111, 127601 (2013)
 107. Before 2013

 108. P. Yu*, Y. H. Chu and R. Ramesh, “Oxide Interfaces: Pathways to Novel Phenomena”, Materials Today 15, 320 (2012)
 109. P. Yu*, W. Luo, D. Yi, J. X. Zhang, M. D. Rossell, C. H. Yang, L. You, G. Singh-Bhalla, S. Y. Yang, Q. He, Q. M. Ramasse, R. Erni, L. W. Martin, Y. H. Chu, S. T. Pantelides, S. J. Pennycook and R. Ramesh, “Interface control of bulk ferroelectric polarization”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 9710-9715 (2012)
 110. A. Y. Borisevich, A. R. Lupini, J. He, E. A. Eliseev, A. N. Morozovska, G. S. Svechnikov, P. Yu, C. H. Chu, R. Ramesh, S. T. Pantelides, S. V. Kalinin and S. J. Pennycook, “Interface dipole between two metallic oxides caused by localized oxygen vacancies” Phys. Rev. B 86, 14102 (2012)
 111. P. Yu*, Y. H. Chu and R. Ramesh, "Emergent phenomena at multiferroic heterointerfaces" Phil. Trans. R. Soc. A 370, 4856-4871 (2012)
 112. P. Maksymovych, A. N. Morozovska, P. Yu, E. A. Eliseev, Y. H. Chu, R. Ramesh, A. P. Baddorf and S. V. Kalinin, “Tunable metallic conductance in ferroelectric nanodomains”, Nano Lett. 12, 209-213 (2012)
 113. E. Strelcov, Y. Kim, J. C. Yang, Y. H. Ch, P. Yu, X. Lu, S. Jesse, S. V. Kalinin, “Role of measurement voltage on hysteresis loop shape in piezoresponse force microscopy”. J. Appl. Phys. 101, 192902 (2012)
 114. J. X. Zhang, Q. He, M. Trassin, W. Luo, D. Yi, M. Rossell, P. Yu, L. You, C. H. Wang. C. Y. Kuo, J. T. Heron, Z. Hu, R. J. Zeches, H. J. Lin, A. Tanaka, C. T. Chen, L. H. Tjeng, Y. H. Chu and R. Ramesh, “Microscopic origin of the giant ferroelectric polarization in tetragonal-like BiFeO3” Phys. Rev. Lett. 107, 147602 (2011)
 115. A. I. Khan, D. Bhowmik, P. Yu, S. J. Kim, X. Q. Pan, R. Ramesh and S. Salahuddin, “Experimental evidence of ferroelectric negative capacitance in nanoscale heterostructures”, Appl. Phys. Lett. 99, 113501 (2011)
 116. S. C. Kehr, P. Yu, Y. M. Liu, M. Parzefall, A. I. Khan, R. Jacob, M. T. wenzel, H. G. von Ribbeck, M. Helm, X. Zhang, L. M. Eng and R. Ramesh, “Microscopy on perovskite-based superlenses” Opt. Mater. Express 1, 1051-1060 (2011)
 117. H. J. Chang, S. V. Kalinin, S. Yang, P. Yu, S. Bhattacharya, P. Wu, N. Balke, S. Jesse, L. Q. Chen, R. Ramesh, S. J. Pennycook and A. Y. Borisevich, “Watching domain grow: In-situ studies of polarization switching by combined scanning probe and scanning transmission electron microscopy”, J. Appl. Phys. 110, 052014 (2011)
 118. P. Maksymovych, M. H. Pan, P. Yu, R. Ramesh, A. P. Baddorf and S. V. Kalinin, “Scalling and disorder analysis of local I-V curves from ferroelectric thin films of lead zirconate titanate” Nanotechnology 22, 254031 (2011)
 119. H. J. Chang, S. V. Kalinin, A. N. Morozovska, M. Huijben, Y. H. Chu, P. Yu, R. Ramesh, E. A. Eliseev, G. S. Svechnikov, S. J. Pennycook, A. Y. Borisevich, “Atomically resolved mapping of polarization and electric fields across ferroelectric/oxide interfaces by Z-contrast imaging” Adv. Mater. 23, 2474 (2011)
 120. S. Y. Zhou, Y. Zhu, M. C. Langner, Y. D. Chuang, P. Yu, W. L. Yang, A. G. C. Gonzalez, N. Tahir, M. Rini, Y. H. Chu, R. Ramesh, D. H. Lee, Y. Tomioka, Y. Tokura, Z. Hussain and R. W. Schoenlei, “Ferromagnetic enhancement of CE-type spin ordering in (Pr, Ca)MnO3”, Phys. Rev. Lett. 106, 186404. (2011)
 121. N. A. Polomoff, A. Rakin, S. Lee, V. Palumbo, P. Yu, Y. Hu. Chu, R. Ramesh and B. D. Huey, “Correction between nanoscale and nanosecond resolved ferroelectric domain dynamics and local mechanical compliance” J. Appl. Phys. 109, 091607 (2011)
 122. S. Kehr, Y. Liu, L. W. Martin, P. Yu, M. Gajek, S. Y. Yang, C. H. Yang, M. T. Wenzel, R. Jacob, H. G. von Ribbeck, M. Helm, X. Zhang and R. Ramesh, “Near field examination of perovskite-based superlenses and superlens-enhanced probe-object coupling”, Nature Communications 2, 249, (2011)
 123. J. X. Zhang, B. Xiang, Q. He, J. Seidel, R. J. Zeches, P. Yu, S. Y. Yang, C. H. Wang, Y. H. Chu, L. W. Martin, A. M. Minor and R. Ramesh, “Large field-induced strains in a lead-free piezoelectric material” Nature Nanotechnology, 6, 97 (2011)
 124. Q. He, Y. H. Chu, J. T. Heron, S. Y. Yang, W. I. Liang, C. K. Kuo, H. J. Lin, P. Yu, C. W. Liang, R. J. Zeches, W. C. Kuo, J. Y. Juang, C. T. Chen, E. Arenholz, A. Scholl and R. Ramesh, “Electrically controllable spontaneous magnetism in nanoscale mixed phase multiferroics”, Nature Communications 2, 225, (2011)
 125. C. L. Wu, P. W. Lee, Y. C. Chen, L. Y. Chang, C. H. Chen, C. W. Liang, P. Yu, Q. He, R. Ramesh and Y. H. Chu, “Direct spectroscopic evidence of charge reversal at the Pb(Zr0.2Ti0.8)O3/La0.7Sr0.3MnO3 heterointerface, Phys. Rev. B, 83, 020103 (2011)
 126. P. Yu*, J. S. Lee, S. Okamoto, M. D. Rossell, M. Huijben, C. H. Yang, Q. He, J. X. Zhang, S. Y. Yang, M. J. Lee, Q. M. Ramasse, R. Erni, Y. H. Chu, D. A. Arena, C. C. Kao, L. W. Martin and R. Ramesh, “Interface ferromagnetism and orbital reconstruction in BiFeO3-La0.7Sr0.3MnO3 heterostructures”, Phys. Rev. Lett. 105, 027201 (2010)
 127. S. W. Wu, S. A. Cybart, P. Yu, M. D. Rossell, J. X. Zhang, R. Ramesh and R. C. Dynes, “Reversible Electric Control of Exchange Bias in a Multiferroic Field Effect Device”, Nature Mater. 9, 756 (2010)
 128. S. M. Valvidares, M. Huijben, P. Yu, R. Ramesh and J. B. Kortright, “Native SrTiO3 (001) surface layer from resonant Ti L-2, L-3 reflectance spectroscopy” Phys. Rev. B 82, 235410 (2010)
 129. E. Arenholz, G. van der Laan, A. Fraile-Rodriguez, P. Yu, Q. He and R. Ramesh, “Probing ferroelectricy in Pb(Zr0.2Ti0.8)O3 with polarized soft x-rays”, Phys. Rev. B 82, 140103 (2010)
 130. A. Borisevich, O. S. Ovchinnikov, H. J. Chang, M. P. Oxley, P. Yu, J. Seidel, E. A. Eliseev, A. N. Morozovska, R. Ramesh, S. J. Pennycook and S. V. Kalinin, “Mapping octahedral tilts and polarization across a domain wall in BiFeO3 from Z-contrast scanning transmission electorn microscopy image atomic column shape analysis” ACS Nano 4, 6071-6079 (2010)
 131. M. C. Langner, C. L. S. Kantner, Y. H. Chu, L. W. Martin, P. Yu, R. Ramesh and J. Orenstein, “Effective thermal boundary resistance from thermal decoupling of magnons and phonons in SrRuO3 thin films”, Phys. Rev. B 82, 054425 (2010)
 132. J. –S. Lee, D. A. Arena, P. Yu, C. S. Nelson, R. Fan, C. J. Kinane, S. Langridge, M. D. Rossell, R. Rmaesh and C. C. Kao, “Hidden magnetic configuration in epitaxial La0.7Sr0.3MnO3 films”, Phys. Rev. Lett. 105, 257204 (2010)
 133. A. Borisevich, H. J. Chang, M. Huijben, M. P. Oxley, S. Okamoto, M. K. Niranjan, J. D. Burton, E. Y. Tsymbal, Y. H. Chu, P. Yu, R. Ramesh, S. V. Kalinin and S. J. Pennycook, “Suppression of octahedral tilts and associated changes in electronic properties at epitaxial oxide heterostructure interfaces”, Phys. Rev. Lett. 105, 087204 (2010)
 134. S. Y. Yang, J. Seidel, S. J. Byrnes, P. Shafer, C. H. Yang, M. D. Rossell, P. Yu, Y. H. Chu, J. F. Scott, J. W. Ager, L. W. Martin and R. Ramesh, “Above-bandgap voltages from ferroelectric photovoltaic devices”, Nature Nanotechnology 5, 143 (2010)
 135. M. B. Holcomb, L. W. Martin, A. Scholl, Q. He, P. Yang, C. H. Yang, S. Y. Yang, P. A. Glans, M. Valvidares, M. Huijben, J. B. Kortright, J. Guo, Y. H. Chu and R. Ramesh, “Probing the evolution of antiferromagnetism in multiferrois”, Phys. Rev. B 81, 134406 (2010)
 136. P. Maksymovych, S. Jesse, P. Yu, R. Ramesh, A. P. Baddorf and S. V. Kalinin, “Polarization Control of Electron Tunneling into Ferroelectric Surfaces”, Science 324, 1421 (2009)
 137. Y. H. Chu, Q. He, C. –H. Yang, P. Yu, L. W. Martin, P. Shafer and R. Ramesh, “Nanoscale Control of Domain Architecture in BiFeO3 thin Films”, Nano Lett. 9, 1726, (2009)
 138. C. H. Yang, J. Seidel, S. Y. Kim, P. Rossen, P. Yu, M. Gajek, Y. H. Chu, L. W. Martin, M. B. Holcomb, Q. He, P. Maksymovych, N. Balke, S. V. Kalinin, A. P. Baddorf, S. R. Basu, M. L. Scullin and R. Ramesh, “Electric modulation of conduction and ferroelectric states in Ca-doped BiFeO3 films”, Nature Mater. 8, 485 (2009)
 139. M. C. Langner, C. L. S. Kantner, Y. H. Chu, L. W. Martin, P. Yu, J. Seidel, R. Ramesh and J. Orenstein*, “Observation of Ferromagnetic resonance in strontium ruthenate (SrRuO3)”, Phys. Rev. Lett. 102, 177601 (2009)
 140. J. Seidel, L. W. Martin, Q. He, Q. Zhan, Y.-H. Chu, A. Rother, M. E. Hawkridge, P. Maksymovych, P. Yu, M. Gajek, N. Balke, S. V. Kalinin, S. Gemming, F. Wang, G. Catalan, J. F. Scott, N. A. Spaldin, J. Orenstein and R. Ramesh, “Conduction at domain walls in oxide multiferroics”, Nature Mat. 8, 229 (2009)
 141. S. Y. Zhou, C. Oe. Girit, A. Scholl, C. J. Jozwiak, D. A. Siegel, P. Yu, J. T. Robinson, F. Wang and A. Lanzara, “Instability of two-dimensional graphene: Breaking sp(2) bonds with soft x-rays”, Phys. Rev. B 80, 121409 (2009)
 142. M. Huijben, L. W. Martin, Y. H. Chu, M. B. Holcomb, P. Yu, G. Rijnders, D. H. A. Blank and R. Ramesh, “Critical thickness and orbital ordering in ultrathin La0.7Sr0.3MnO3 films”, Phys. Rev. B 78, 094413 (2008)
 143. L. W. Martin, Y. H. Chu, M. B. Holcomb, M. Huijben, P. Yu, S. J. Han, D. Lee, S. X. Wang and R. Ramesh, “Nanoscale control of Exchange Bias with BiFeO3 Thin Films”, Nano Lett. 8, 2050 (2008)
 144. Y. H. Chu, M. P. Cruz, C. H. Yang, L. W. Martin, P. L. Yang, J. X. Zhang, K. Lee, P. Yu, L. Q. Chen and R. Ramesh, “Domain control in multiferroic BiFeO3 through substrate vicinality”, Adv. Mater. 19, 2662 (2008)
 145. Y. H. Chu, Q. Zhan, C. H. Yang, M. P. Cruz, L. W. Martin, T. Zhao, P. Yu, R. Ramesh, P. T. Joseph, I. N. Lin, W. Tian and D. G. Schlom, “Low voltage performance of epitaxial BiFeO3 films on Si substrate through lanthanum substitution”, Appl. Phys. Lett. 92, 102909 (2008)
 146. P. Yu, J. Wu and B. F. Zhu*, “Enhanced quantum-confined Pockels effect in SiGe superlattices”, Phys. Rev. B 73, 235328 (2006)
 147. Book chapters:

 148. J. M. Rondinelli and P. Yu, “Multiferroic heterostructures”, in book “Multiferroics: Synthesis, Characterization and Applications”, Wiley-VCH GmbH & Co.