Angle-resolved Photoemission and ultrafast Dynamics
Zhou Lab, Department of Physics, Tsinghua University

Home

Research

Publication

People

News

Openings

Photo gallery

  Publication list
  Google Scholar Profile   

  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  Previous publications

  Review articles、科普文章及其他

  2024:  [Back To Top]

 1. Evolution of flat band and role of lattice relaxations in twisted bilayer graphene
  Qian Li+, Hongyun Zhang+, Yijie Wang, Wanying Chen, Changhua Bao, Qinxin Liu, Tianyun Lin, Shuai Zhang, Haoxiong Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jose Avila, Pavel Dudin, Qunyang Li, Pu Yu, Wenhui Duan, Zhida Song and Shuyun Zhou*.
  Nat. Mater. (2024).

 2. Observation of dichotomic field-tunable electronic structure in twisted monolayer-bilayer graphene
  Hongyun Zhang+, Qian Li+, Youngju Park, Yujin Jia, Wanying Chen, Jiaheng Li, Qinxin Liu, Changhua Bao, Nicolas Leconte, Shaohua Zhou, Yuan Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jose Avila, Pavel Dudin, Pu Yu, Hongming Weng, Wenhui Duan, Quansheng Wu, Jeil Jung and Shuyun Zhou*.
  Nat. Commun. 15, 3737 (2024).

 3. Hidden charge density wave induced shadow bands and ultrafast dynamics of CuTe investigated using time-resolved ARPES
  Haoyuan Zhong, Changhua Bao, Tianyun Lin, Fei Wang, Xuanxi Cai, Pu Yu and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. B 109, 165411 (2024).

 4. Ultrafast Carrier Relaxation Dynamics in a Nodal-Line Semimetal PtSn4
  Tianyun Lin+, Yongkang Ju+, Haoyuan Zhong, Xiangyu Zeng, Xue Dong, Changhua Bao, Hongyun Zhang, Tian-Long Xia, Peizhe Tang* and Shuyun Zhou*.
  Nano Lett. 24, 21, 6278–6285 (2024)

 5. HHG light source with polarization selectivity and sub-100-μm beam size for TrARPES
  Haoyuan Zhong, Xuanxi Cai, Changhua Bao, Fei Wang, Tianyun Lin, YudongChen, Sainan Peng, Lin Tang, Chen Gu, Zhensheng Tao, Hongyun Zhang and Shuyun Zhou*.
  Ultrafast Sci. 0, 0063 (2024).

 6. A correlated ferromagnetic polar metal by design
  Jianbing Zhang+ Shengchun Shen+, Danilo Puggioni+, Meng Wang+, Haozhi Sha+, Xueli Xu, Yingiie Lyu, Huining Peng, Wandong Xing, Lauren N. Walters, Linhan Liu, Yujia Wang, De Hou, Chuanying Xi, Li Pi, Hiroaki Ishizuka, Yoshinori Kotani, Motoi Kimata, Hiroyuki Nojiri, Tetsuya Nakamura, Tian Liang, Di Yi, Tianxiang Nan, Jiadong Zang, Zhigao Sheng, Qing He, Shuyun Zhou, Naoto Nagaosa, Ce-Wen Nan, Yoshinori Tokura, Rong Yu*, James M.Rondinelli* and Pu Yu*.
  Nat. Mater. (2024).


 7. 2023:  [Back To Top]

 8. Pseudospin-selective Floquet band engineering in black phosphorus
  Shaohua Zhou+, Changhua Bao+, Benshu Fan, Hui Zhou, Qixuan Gao, Haoyuan Zhong, Tianyun Lin, Hang Liu, Pu Yu, Peizhe Tang, Sheng Meng, Wenhui Duan and Shuyun Zhou*.
  Nature 614, 75–80 (2023). See also news & views in Nature and Science Bulletin.

 9. Floquet Engineering of Black Phosphorus upon Below-Gap Pumping
  Shaohua Zhou+, Changhua Bao+, Benshu Fan+, Fei Wang, Haoyuan Zhong, Hongyun Zhang, Peizhe Tang*, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. Lett. 131, 116401 (2023).(Editor's suggestion)

 10. Ionic liquid gating induced self-intercalation of transition metal chalcogenides
  Fei Wang+, Yang Zhang+, Zhijie Wang+, Haoxiong Zhang, Xi Wu, Changhua Bao, Jia Li*, Pu Yu*, and Shuyun Zhou*.
  Nat. Commun. 14, 4945 (2023).

 11. Selective Control of Phases and Electronic Structures of Monolayer TaTe2
  Runfa Feng+, Wei Wang+, Changhua Bao, Zichun Zhang, Fei Wang, Hongyun Zhang, Junjie Yao, Yong Xu, Pu Yu, Shuai-Hua Ji, Chen Si*, Shuyun Zhou*.
  Adv. Mater. 2302297 (2023).

 12. Distinguishing and controlling Mottness in 1T−TaS2 by ultrafast light
  Changhua Bao, Haoyuan Zhong, Fei Wang, Tianyun Lin, Haoxiong Zhang, Zhiyuan Sun, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. B 107, L121103 (2023).

 13. Revealing the two-dimensional electronic structure and anisotropic superconductivity in a natural van der Waals superlattice (PbSe)1.14NbSe2
  Haoyuan Zhong, Hongyun Zhang, Haoxiong Zhang, Ting Bao, Kenan Zhang, Shengnan Xu, Laipeng Luo, Awabaikeli Rousuli, Wei Yao, Jonathan D. Denlinger, Yaobo Huang, Yang Wu, Yong Xu, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. Materials 7, L041801(2023).

 14. Carbon nanotube electron blackbody and its radiation spectra
  Ke Zhang, Guo Chen, Shaohua Zhou, Zi Yuan, Xu Gu, Duanliang Zhou, Yuan Wang, Xinyu Gao, Yucheng Ma, Runzhe Xu, Zaiqiao Bai, Peng Liu, Lexian Yang, Shuyun Zhou, Shoushan Fan and Kaili Jiang.
  PNAS 120, e2209670120 (2023).


 15. 2022:  [Back To Top]

 16. Tailored Ising superconductivity in intercalated bulk NbSe2
  Haoxiong Zhang, Awabaikeli Rousuli, Kenan Zhang, Laipeng Luo, Chenguang Guo, Xin Cong, Zuzhang Lin, Changhua Bao, Hongyun Zhang, Shengnan Xu, Runfa Feng, Shengchun Shen, Kun Zhao, Wei Yao, Yang Wu, Shuaihua Ji, Xi Chen, Pingheng Tan, Qi-Kun Xue, Yong Xu, Wenhui Duan, Pu Yu, Shuyun Zhou*.
  Nat. Phys. 18, 1425–1430 (2022).

 17. Light-induced emergent phenomena in 2D materials and topological materials
  Changhua Bao, Peizhe Tang*, Dong Sun* and Shuyun Zhou*.
  Nature Reviews Physics 4, 33–48 (2022). (pdf) Review article

 18. Angle-resolved photoemission spectroscopy
  Hongyun Zhang, Tommaso Pincelli, Chris Jozwiak, Takeshi Kondo, Ralph Ernstorfer, Takafumi Sato and Shuyun Zhou*.
  Nature Reviews Methods Primers 2, 54 (2022). Review article

 19. Enhanced low-temperature proton conductivity in hydrogen-intercalated brownmillerite oxide
  Nianpeng Lu, Zhuo Zhang, Yujia Wang, Hao-Bo Li, Shuang Qiao, Bo Zhao, Qing He, Sicheng Lu, Cong Li, Yongshun Wu, Mingtong Zhu, Xiangyu Lyu, Xiaokun Chen, Zhuolu Li, Meng Wang, Jingzhao Zhang, Sze Chun Tsang, Jingwen Guo, Shuzhen Yang, Jianbing Zhang, Ke Deng, Ding Zhang, Jing Ma, Jun Ren, Yang Wu, Junyi Zhu, Shuyun Zhou, Yoshinori Tokura, Ce-Wen Nan, Jian Wu and Pu Yu.
  Nat. Energy 7, 1208 (2022).

 20. Coexistence of extended flat band and Kekulé order in Li-intercalated graphene
  Changhua Bao+, Hongyun Zhang+, Xi Wu, Shaohua Zhou, Qian Li, Pu Yu, Jia Li, Wenhui Duan, Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. B 105, L161106 (2022).(Editor's suggestion)

 21. Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
  Hongyun Zhang+, Changhua Bao+, Michael Schuler, Shaohua Zhou, Qian Li, Laipeng Luo, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P. Devereaux and Shuyun Zhou*.
  Natl. Sci. Rev. 9, 5, nwab175 (2022).

 22. Population inversion and Dirac fermion cooling in 3D Dirac semimetal Cd3As2
  Changhua Bao, Qian Li, Sheng Xu, Shaohua Zhou, Xiang-Yu Zeng, Haoyuan Zhong, Qixuan Gao, Laipeng Luo, Dong Sun, Tian-Long Xia, Shuyun Zhou*.
  Nano Lett. 22, 3, 1138–1144 (2022).

 23. Enhanced superconductivity with interlayer spacing dependent Tc in intercalated Weyl semimetal MoTe2
  Haoxiong Zhang, Awabaikeli Rousuli, Kenan Zhang, Haoyuan Zhong, Yang Wu, Pu Yu, Shuyun Zhou*.
  2D Mater. 9 045027 (2022).

 24. A newly designed femtosecond KBe2BO3F2 device with pulse duration down to 55 fs for time- and angle-resolved photoemission spectroscopy
  Haoyuan Zhong+, Changhua Bao+, Tianyun Lin, Shaohua Zhou, Shuyun Zhou*.
  Rev. Sci. Instrum. 93, 113910 (2022).

 25. Ultrafast time- and angle-resolved photoemission spectroscopy with widely tunable probe photon energy of 5.3–7.0 eV for investigating dynamics of three-dimensional materials
  Changhua Bao, Haoyuan Zhong, Shaohua Zhou, Runfa Feng, Yuan Wang, Shuyun Zhou*.
  Rev. Sci. Instrum. 93, 013902 (2022).

 26. Ultrafast photothermoelectric effect in Dirac semimetallic Cd3As2 revealed by terahertz emission
  Wei Lu, Zipu Fan, Jiwei Ling, Yunkun Yang, Junchao Ma, Jiawei Lai, Xiaoming Song, Xiao Zhuo, Zhaoran Xu, Jing Liu, Xiaodong Hu, Shuyun Zhou, Faxian Xiu, Jinluo Cheng and Dong Sun.
  Nat. Commun. 13, 1623 (2022).


 27. 2021:  [Back To Top]

 28. Spatially-resolved electronic structure of phase-separated IrTe2 through electronic structure microscopy
  Changhua Bao, Hongyun Zhang, Qian Li, Shaohua Zhou, Haoxiong Zhang, Ke Deng, Kenan Zhang, Laipeng Luo, Wei Yao, Chaoyu Chen, Jose Avila, Maria C. Asensio, Yang Wu and Shuyun Zhou*.
  Commun. Phys. 4, 229 (2021).

 29. Robust Mott-insulator phase strengthened by lattice distortion in monolayer 1T-TaSe2 and 1T-NbSe2
  Yuki Nakata, Katsuaki Sugawara, Ashish Chainani, Changhua Bao, Shaohua Zhou, Pei-Yu Chuang, Cheng-Mew Cheng, Shuyun Zhou, Takashi Takahashi, and Takafumi Sato.
  Nat. Commun. 12,5873 (2021).

 30. Experimental evidence of plasmarons and effective fine structure constant in electron-doped graphene/h-BN heterostructure
  Hongyun Zhang, Shuopei Wang, Eryin Wang, Xiaobo Lu, Qian Li, Changhua Bao, Ke Deng, Haoxiong Zhang, Wei Yao, Guorui Chen, Alexei V. Fedorov, Jonathan D. Denlinger, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Guangyu Zhang, and Shuyun Zhou*.
  npj Quant. Mater. 6, 83 (2021).

 31. Light-tunable surface state and hybridization gap in a magnetic topological insulator MnBi8Te13
  Haoyuan Zhong, Changhua Bao, Huan Wang, Jiaheng Li, Yong Xu, Wenhui Duan, Tianlong Xia and Shuyun Zhou*.
  Nano Lett. 21, 14, 6080-6086 (2021).

 32. Experimental Evidence of Chiral Symmetry Breaking in Kekulé-Ordered Graphene
  Changhua Bao+, Hongyun Zhang+, Teng Zhang, Xi Wu, Laipeng Luo, Shaohua Zhou, Qian Li, Yanhui Hou, Wei Yao, Liwei Liu, Pu Yu, Jia Li, Wenhui Duan, Hong Yao, Yeliang Wang, and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. Lett. 126, 206804 (2021).(Editor's suggestion & Featured in Physics

 33. Full diagnostics and optimization of time resolution for time- and angle-resolved photoemission spectroscopy
  Changhua Bao, Laipeng Luo, Hongyun Zhang, Shaohua Zhou, Zefeng Ren and Shuyun Zhou*.
  Rev. Sci. Instrum. 92,033904 (2021).

 34. Induced anisotropic superconductivity in ionic liquid cation intercalated 1T-SnSe2
  Awabaikeli Rousuli, Haoxiong Zhang, Kenan Zhang, Haoyuan Zhong, Runfa Feng, Yang Wu, Pu Yu and Shuyun Zhou*.
  2D Mater. 8, 015024 (2021).

 35. Growth of large scale PtTe, PtTe2 and PtSe2 films on a wide range of substrates
  Kenan Zhang+, Meng Wang+, Xue Zhou, Yuan Wang, Shengchun Shen, Ke Deng, Huining Peng, Jiaheng Li, Xubo Lai, Liuwan Zhang, Yang Wu, Wenhui Duan, Pu Yu, and Shuyun Zhou*.
  Nano Res. 1663–1667 (2021).

 36. Field-effect chiral anomaly devices with Dirac semimetal
  Jiewei Chen, Ting Zhang, Jingli Wang, Ning Zhang, Wei Ji, Shuyun Zhou and Chai Yang.
  Adv. Func. Mater. 2104192 (2021).

 37. Type-III Weyl semimetals: (TaSe4)2I
  Xiao-Ping Li, Ke Deng, Botao Fu, Yongkai Li, DaShuai Ma, JunFeng Han, Shuyun zhou, Jianhui Zhou and Yugui Yao.
  Phys. Rev. B 103, L081402 (2021).

 38. Circular photogalvanic effect from third-order nonlinear effect in 1T'-MoTe2
  Junchao Ma, Rodrigo A. Muniz, Shaomian Qi, Jiawei Lai, Kenan Zhang, Yinan Liu Xiao Zhuo, Shuxia Chen, Jian-Hao Chen, Shuyun Zhou and Dong Sun.
  2D Mater. 8 025016 (2021).


 39. 2020:  [Back To Top]

 40. Enhancement of superconductivity in organic-inorganic hybrid topological materials
  Haoxiong Zhang, Awabaikeli Rousuli, Shengchun Shen, Kenan Zhang, Chong Wang, Laipeng Luo, Jizhang Wang, Yang Wu, Yong Xu, Wenhui Duan, Hong Yao, Pu Yu* and Shuyun Zhou*.
  Sci. Bull. 65,188 (2020).

 41. Progress on band structure engineering of twisted bilayer and two-dimensional moiré heterostructures
  Wei Yao , Martin Aeschlimann and Shuyun Zhou.
  Chin. Phys. B 29 127304 (2020). Review article

 42. Black phosphorous for pseudospintronics
  Changhua Bao and Shuyun Zhou.
  Nat. Mater. 19, 263 (2020) (News & Views).

 43. Interlayer quantum transport in Dirac semimetal BaGa2
  Sheng Xu+, Changhua Bao+, Peng-Jie Guo+, Yi-Yan Wang+, Qiao-He Yu, Lin-Lin Sun, Yuan Su, Kai Liu, Zhong-Yi Lu, Shuyun Zhou and Tian-Long Xia.
  Nat. Comm. 11 2370 (2020).

 44. Photocurrent response of type-II Dirac semimetal PtTe2
  Jiawei Lai, Junchao Ma, Yinan Liu, Kenan Zhang, Xiao Zhuo, Jianhao Chen, Shuyun Zhou and Dong Sun.
  2D Mater. 7, 034003 (2020).

 45. Seeded growth of high-quality transition metal dichalcogenide single crystals via chemical vapor transport
  Hao Li, Junku Liu, Nan Guo, Lin Xiao, Haoxiong Zhang, Shuyun Zhou, Yang Wu and Shoushan Fan.
  CrystEngComm. 22, 8017 (2020).


 46. 2019:  [Back To Top]

 47. Crossover from 2D metal to 3D Dirac semimetal in metallic PtTe2 films with local Rashba effect
  Ke Deng, Mingzhe Yan, Chu-Ping Yu, Jiaheng Li, Xue Zhou, Kenan Zhang, Yuxin Zhao, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Wenhui Duan, Yang Wu, Xiaoyan Zhong and Shuyun Zhou*.
  Sci. Bull. 64,1044 (2019).

 48. Evidence of charge density wave with anisotropic gap in a monolayer VTe2 film
  Yuan Wang+, Junhai Ren+, Jiaheng Li+, Yujia Wang, Huining Peng, Pu Yu, Wenhui Duan* and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. B 100, 241404(R) (2019).

 49. Electronic structure of molecular beam epitaxy grown 1T'-MoTe2 film and strain effect
  Xue Zhou, Zeyu Jiang, Kenan Zhang, Wei Yao, Mingzhe Yan, Hongyun Zhang, Wenhui Duan and Shuyun Zhou*.
  Chin. Phys. B 28,107307 (2019).

 50. Disorded-induced multifractal superconductivity in monolayer niobium dichalcogenides
  Kun Zhao, Haicheng Lin, Xiao Xiao, Wantong Huang, Wei Yao, Mingzhe Yan, Ying Xing, Qinghua Zhang, Zi-Xiang Li, Shintaro Hoshino, Jian Wang, Shuyun Zhou, Lin Gu, Mohammad Saeed Bahramy, Hong Yao, Naoto Nagaosa, Qi-Kun Xue, Kam Tuen Law, Xi Chen and Shuai-Hua Ji.
  Nat. Phys. 15, 904 (2019).

 51. Manipulate the electronic and magnetic states in NiCo2O4 films through electri-field-induced protonation at elevated temperature
  Meng Wang, Xuelei Sui, Yujia Wang, Yung-Hsiang Juan, Yingjie Lyu, Huining Peng, Tongtong Huang, Shengchun Shen, Chenguang Guo, Jianbing Zhang, Zhuolu Li, Hao-Bo Li, Nianpeng Lu, Alpha T. D’Diaye, Elke Arenholz, Shuyun Zhou, Qing He, Ying-Hao Chu, Wenhui Duan and Pu Yu.
  Adv. Mater. 31, 1900458 (2019).

 52. Elastic Properties and Fracture Behaviors of Biaxially Deformed, Polymorphic MoTe2
  Yufei Sun, Jinbo Pan, Zetao Zhang, Kenan Zhang, Jing Liang, Weijun Wang, Zhiquan Yuan, Yukun Hao, Bolun Wang, Jingwei Wang, Yang Wu, Jingying Zheng, Liying Jiao, Shuyun Zhou, Kaihui Liu, Chun Cheng, Wenhui Duan, Yong Xu, Qimin Yan and Kai Liu.
  Nano Lett. 19, 761 (2019).

 53. Experimental Progress on Layered Topological Semimetals
  Junchao Ma, Ke Deng, Lu Zheng, Sanfeng Wu*, Zheng Liu*, Shuyun Zhou*, Dong Sun*.
  2D Mater. 6, 032001 (2019).

 54. Pressure-induced Lifshitz transition in the typte II Dirac semimetal PtTe2
  Fengliang Liu, Jiaheng Li, Kenan Zhang, Shang Peng, Huaqing Huang, Mingzhe Yan, Nana Li, Qian Zhang, Songhao Guo, Xujie Lv, Peng Cai, Lifeng Yin, Shuyun Zhou, Wenhui Duan, Jian Shen, Wenge Yang.
  Science China: Physics, Mechanics and Astronomy 62, 048211 (2019).


 55. 2018:  [Back To Top]

 56. Quasicrystalline 30° twisted bilayer graphene as an incommensurate superlattice with strong interlayer coupling
  Wei Yao, Eryin Wang, Changhua Bao, Yiou Zhang, Kenan Zhang, Kejie Bao, Chun Kai Chan, Chaoyu Chen, Jose, Avila, Maria C. Asensio, Junyi Zhu* and Shuyun Zhou*.
  PNAS 115, 6928 (2018).

 57. Evidence for a Quasi-One-Dimensional Charge Density Wave in CuTe by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
  Kenan Zhang, Xiaoyu Liu, Haoxiong Zhang, Ke Deng, Mingzhe Yan, Wei Yao, Mingtian Zheng, Eike F. Schwier, Kenya Shimada, Jonathan D. Denlinger, Yang Wu, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. Lett. 121, 206402 (2018).

 58. Resolving deep quantum well states in atomically thin 2H-MoTe2 flakes by Nanospot Angle-resolved Photoemission spectroscopy
  Hongyun Zhang, Changhua Bao, Zeyu Jiang, Kenan Zhang, Hao Li, Chaoyu Chen, Jose Avila, Maria C. Asensio, Wenhui Duan, Yang Wu and Shuyun Zhou*.
  Nano Lett. 18, 4664 (2018).

 59. Widely tunable band gap in a multivalley thermoelectric semiconductor SnSe by potassium doping
  Kenan Zhang, Ke Deng, Jiaheng Li, Haoxiong Zhang, Jonathan Denlinger, Wenhui Duan, Yang Wu and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. Materials 2, 054603 (2018).

 60. Anisotropic Broadband Photoresponse of Layered Type-II Weyl semimetal MoTe2
  Jiawei Lai, Xin Liu, Junchao Ma, Qinsheng Wang, Kenan Zhang, Xiao Ren, Yinan Liu, Qiangqiang Gu, Xiao Zhuo, Wei Lu, Yang Wu, Yuan Li, Ji Feng, Shuyun Zhou, Jian-Hao Chen and Dong Sun.
  Adv. Mater. 30, 1707152 (2018).

 61. Extremely large magnetoresistane and electronic structure of TmSb
  Yi-Yan Wang, Hongyun Zhang, Xiao-Qin Lu, Lin-Lin Sun, Sheng Xu, Zhong-Yi Lu, Kai Liu, Shuyun Zhou and Tian-Long Xia.
  Phys. Rev. B 97, 085137 (2018)

 62. Barkhausen effect in the first order structural phase transition in type-II Weyl semimetal MoTe2
  Chuanwu Cao, Xin Liu, Xiao Ren, Xianzhe Zeng, Kenan Zhang, Dong Sun, Shuyun Zhou, Yang Wu, Yuan Li, Jian-Hao Chen.
  2D Mater. 5, 044003 (2018).

 63. Conversion of Multi-layered MoTe2 Transistor Between P-Type and N-Type and Their Use in Inverter
  Junku Liu, Yangyang Wang, Xiaoyang Xiao, Kenan Zhang, Nan Guo, Yi Jia, Shuyun Zhou, Yang Wu, Qunqing Li, Lin Xiao.
  Nanoscale research letters 13, 291 (2018).


 64. 2017:  [Back To Top]

 65. Lorentz-violating type-II Dirac fermions in transition metal dichalcogenide PtTe2
  Mingzhe Yan, Huaqing Huang, Kenan Zhang, Eryin Wang, Wei Yao, Ke Deng, Guoliang Wan, Hongyun Zhang, Masashi Arita, Haitao Yang, Zhe Sun, Hong yao, Yang Wu, Shoushan Fan, Wenhui Duan* and Shuyun Zhou*.
  Nat. Commun. 10, 1038 (2017).

 66. Direct observation of spin-layer locking by local Rashba effect in monolayer semiconducting PtSe2
  Wei Yao, Eryin Wang, Huaqing Huang, Ke Deng, Mingzhe Yan, Kenan Zhang, Taichi Okuda, Chaoxing Liu, Linfei Li, Yeliang Wang, Hongjun Gao, Wenhui Duan and Shuyun Zhou*.
  Nat. Commun. 8, 14216 (2017).

 67. Experimental evidence of type-II Dirac fermions in PtSe2
  Kenan Zhang, Mingzhe Yan, Haoxiong Zhang, Huaqing Huang, Masashi Arita, Zhe Sun, Wenhui Duan, Yang Wu, and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. B 96, 125102 (2017).

 68. Stacking-dependent electronic structure of trilayer graphene resolved by nanospot angle-resolved photoemission spectroscopy
  Changhua Bao, Wei Yao, Eryin Wang, Chaoyu Chen, Jose Avila, Maria C. Asensio and Shuyun Zhou*.
  Nano Lett. 17,1564 (2017).

 69. High quality atomically thin PtSe2 films grown by molecular beam epitaxy
  Mingzhe Yan, Eryin Wang, Xue Zhou, Guangqi Zhang, Hongyun Zhang, Kenan Zhang, Wei Yao, Shuzhen Yang, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Yang Wu, Pu Yu, Wenhui Duan, and Shuyun Zhou*.
  2D Mater. 4, 045015 (2017).

 70. Ultrafast dynamics of a Weyl semimetal MoTe2 revealed by time and angle resolved photoemission spectroscopy
  Guoliang Wan, Wei Yao, Kenan Zhang, Changhua Bao, Hongyun Zhang, Haijun Zhang, Yang Wu and Shuyun Zhou*.
  arXiv: 1710.00350 (2017).

 71. Electric field control of tri-state phase transformation in cobolt oxides with selective dual-ion switch
  JNianpeng Lu, Pengfei Zhang, Qinghua Zhang, Ruimin Qiao, Qing He, Hao-bo Li, Yujia Wang, Jingwen Guo, Ding Zhang, Zheng Duan, Zhuolu Li, Meng Wang, Shuzhen Yang, Mingzhe Yan, Elke Arenholz, Shuyun Zhou, Wanli Yang, Lin Gu, Cewen Nan, Jian Wu, Yoshi Tokura and Pu Yu.
  Nature 546, 124 (2017).

 72. Emergence of Tertiary Dirac Points in Graphene Moiré Superlattices
  Guorui Chen, Mengqiao Sui, Duoming Wang, Shuopei Wang, Jeil Jung, Pilkyung Moon, Shaffique Adam, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shuyun Zhou, Mikito Koshino, Guangyu Zhang and Yuanbo Zhang.
  Nano Lett. 15, 3576 (2017).

 73. Revealing Fermi arcs and Weyl Nodes in MoTe2 by quasiparticle interference mapping
  Peng Deng, Zhilin Xu, Ke Deng, Kenan Zhang, Yang Wu, Haijun Zhang, Shuyun Zhou and Xi Chen.
  Phys. Rev. B 95, 245110 (2017).

 74. Wafer-Scale Growth and Transfer of Highly-Oriented Monolayer MoS2 Continuous Films
  Hua Yu, Mengzhou Liao, Wenjuan Zhao, Guodong Liu, X.J. Zhou, Wei, Zheng; Xiaozhi Xu, Kaihui Liu, Zonghai Hu, Ke Deng, Shuyun Zhou, Jin-An Shi, Lin Gu, Cheng Shen, Tingting Zhang, Luojun Du, Li Xie, Jianqi Zhu, Wei Chen, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang.
  ACS Nano 11, 12001 (2017).

 75. Pronounced Photovoltaic Response from Multi-layered MoTe2 Phototransistor with Asymmetric Contact Form
  Junku Liu, Nan Guo, Xiaoyang Xiao, Kenan Zhang, Yi Jia, Shuyun Zhou, Yang Wu, Qunqing Li and Lin Xiao.
  Nanoscale Res. Lett. 12, 603 (2017).


 76. 2016:  [Back To Top]

 77. Experimental observation of topological Fermi arcs in type-II Weyl semimetal MoTe2
  Ke Deng+, Guoliang Wan+, Peng Deng+, Kenan Zhang, Shijie Ding, Eryin Wang, Mingzhe Yan, Huaqing Huang, Hongyun Zhang, Zhilin Xu, Jonathan Denlinger, Alexei Fedorov, Haitao Yang, Wenhui Duan, Hong Yao, Yang Wu*, Shoushan Fan, Haijun Zhang, Xi Chen*, and Shuyun Zhou*.
  Nat. Phys. 12, 1105 (2016).

 78. Gaps induced by inversion symmetry breaking and second-generation Dirac cones in graphene/hexagonal boron nitride
  Eryin Wang+, Xiaobo Lu+, Shijie Ding, Wei Yao, Mingzhe Yan, Guoliang Wan, Ke Deng, Shuopei Wang, Guorui Chen, Jeil Jung, Johnathan Denglinger, Alexei V. Fedorov, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang and Shuyun Zhou*.
  Nat. Phys. 12, 1111 (2016).

 79. Raman signatures of inversion symmetry breaking and structural phase transition in type-II Weyl semimetal MoTe2
  Kenan Zhang, Changhua Bao, Qiangqiang Gu, Xiao Ren, Haoxiong Zhang, Ke Deng, Yang Wu, Yuan Li, Ji Feng, and Shuyun Zhou*.
  Nat. Commun. 7, 13552 (2016).

 80. Electronic structure of transferred graphene/h-BN van der Waals heterostructures with nonzero stacking angles by Nano-ARPES
  Eryin Wang, Guorui Chen, Guoliang Wan, Xiaobo Lu, Chaoyu Chen, Jose Avila, Alexei V. Fedorov, Guangyu Zhang, Maria C. Asensio, Yuanbo Zhang and Shuyun Zhou*.
  J. Phys.: Condens. Matter 28, 444002 (2016).

 81. Type-II Dirac fermions in the PtSe2 class of transition metal dichalcogenides
  Huaqing Huang, Shuyun Zhou, and Wenhui Duan.
  Phys. Rev. B 94, 121117(R) (2016).


 82. 2015:  [Back To Top]

 83. Monolayer charge-neutral graphene on platinum with extremely weak electron-phonon coupling
  Wei Yao, Eryin Wang, Ke Deng, Shuzhen Yang, Wenyun Wu+, Alexei V. Fedorov, Sung-Kwan Mo, Eike F. Schwier, Mingtian Zheng, Yohei Kojima, Hideaki Iwasawa, Kenya Shimada, Kaili Jiang, Pu Yu, Jia Li, and Shuyun Zhou*.
  Phys. Rev. B 92, 115421 (2015).

 84. Robust Gapless Surface State and Rashba-Splitting Bands upon Surface Deposition of Magnetic Cr on Bi2Se3
  Eryin Wang+, Peizhe Tang+, Guoliang Wan, Alexei V. Fedorov, Ireneusz Miotkowski, Yong P. Chen, Wenhui Duan*, and Shuyun Zhou*.
  Nano Lett. 15, 4013 (2015).

 85. Monolayer PtSe2, a new semiconducting transition-metal-dichalcogenide, epitaxially grown by direct selenization of Pt
  Yeliang Wang+, Linfei Li+, Wei Yao+, Shiru Song+, J.T. Sun, Jinbo Pan, Xiao Ren, Chen Li, Eiji Okunishi, Yu-Qi Wang, Eryin Wang, Yan Shao, Y.Y. Zhang, Hai-tao Yang, Eike F. Schwier, Hideaki Iwasawa, Kenya Shimada, Masaki Taniguchi, Zhaohua Cheng, Shuyun Zhou*, Shixuan Du*, Stephen J. Pennycook, Sokrates T. Pantelides and Hong-Jun Gao*.
  Nano Lett. 15, 4013 (2015).


 86. 2014:  [Back To Top]

 87. Glass-like recovery of antiferromagnetic spin ordering and dimensional crossover in a photo-excited manganite Pr0.7Ca0.3MnO3
  Shuyun Zhou*, M.C. Langner, Y. Zhu, Y.-D. Chuang*, T.E. Glover, M.P. Hertlein, A.G. Cruz Gonzalez, N. Tahir, Y. Tomioka, Y. Tokura, Z. Hussain, R.W. Schoenlein*.
  Sci. Rep. 4, 4050 (2014).

 88. Topological surface state enhanced photothermoelectric effect in Bi2Se3 nanoribbons
  Yuan Yan, Zhi-min Liao, Xiaoxing Ke, Gustaaf Van Tendeloo, Qinsheng Wang, Dong Sun, Wei Yao, Shuyun Zhou, Liang, Zhang, Han-Chun Wu and Da-Peng Yu.
  Nano Lett. 14, 4389 (2014).


 89. 2013:  [Back To Top]

 90. Fully gapped topological surface states in Bi2Se3 films induced by a d-wave high-temperature sueprconductor
  Eryin Wang+, Hao Ding+, Alexei V. Fedorov, Wei Yao, Zhi Li, Yan-Feng Lv, Kun Zhao, Li-Guo Zhang, Zhixun Xu, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Shuai-Hua Ji, Lili Wang, Ke He, Xucun Ma, Genda Gu, Hong Yao, Qi-Kun Xue, Xi Chen* and Shuyun Zhou*.
  Nat. Phys. 9, 621 (2013).


 91. Previous publications: (With Robert W. Schoenlein, Alessandra Lanzara, Bang-fen Zhu)  [Back To Top]

 92. Ultrafast x-ray and optical signatures of phase competition and separation underlying the photoinduced metallic phase in Pr1-xCaxMnO3
  M. C. Langner, S. Zhou, G. Coslovich, Y.-D. Chuang, Y. Zhu, J. S. Robinson, W. F. Schlotter, J. J. Turner, M. P. Minitti, R. G. Moore, W. S. Lee, D. H. Lu, D. Doering, P. Denes, Y. Tomioka, Y. Tokura, R. A. Kaindl, and R. W. Schoenlein.
  Phys. Rev. B 92, 155148 (2015).

 93. Real time manifestation of strongly coupled spin and charge order parameters in stripe-ordered La1.75Sr0.25NiO4 nickelate crystals using time-resolved resonant X-ray diffraction
  Y.D. Chuang, W.S. Lee, Y.F. Kung, A.P. Sorini, B. Moritz, R.G. Moore, L. Patthey, M. Grigo, D.H. Lu, P.S. Kirchmann, M. Yi, O. Krupin, M. Langner ,Y. Zhu, Shuyun Zhou, D.A. Reis, N. Huse, J.S. Robinson, R.A. Kaindl, R.W. Schoenlein, S.L. Johnson, M. Forst, D. Doering, P. Denes, W.F. Schlotter, J.J. Turner, T. Sasagawa, Z. Hussain, Z.X. Shen, T.P. Devereaux.
  Phys. Rev. Lett. 110, 127404 (2013).

 94. Phase fluctuations and the absence of topological defects in photo-excited charge ordered Nickelate
  W.S. Lee, Y.D. Chuang, R.G. Moore, Y. Zhu, L. Patthey, M. Trigo, D.H. Lu, P.S. Kirchmann, O. Krupin, M. Yi, M. Langner, N. Huse, J.S. Robinson, Y. Chen, Shuyun Zhou, G. Coslovich, B. Huber, D.A. Reis, R.A. Kaindl, R.W. Schoenlein, D. Doering, P. Denes, W.F. Schlotter, J.J. Turner, S.L. Johnson, M. Forst, T. Sasagawa, Y.F. Kung, A.P. Sorini, A.F. Kemper, B. Moritz, T.P. Devereaux, D.H. Lee, Z.X. Shen, Z. Hussain.
  Nat. Commun. 3, 838 (2012).

 95. Ferromagnetic Enhancement of CE-type Spin Ordering in (Pr, Ca)MnO3
  Shuyun Zhou*, Y. Zhu, M.C. Langner, Y.-D. Chuang*, P. Yu, W.L. Yang, A.G. Cruz Gonzalez, M. Rini, N. Tahir, Y.-H. Chu, R. Ramesh, D.-H. Lee, Y. Tomioka, Y. Tokura, Z. Hussain and R.W. Schoenlein*.
  Phys. Rev. Lett. 106, 186404 (2011).

 96. Phonon dispersion and low energy anomaly in CaC6 from inelastic neutron and x-ray scattering experiments
  D'Astuto, M. Calandra, N. Bendiab, G. Loupias, F. Mauri, Shuyun Zhou, J. Graf, A. Lanzara, N. Emery, C. Herold, P. Lagrange, D. Petitgrand, M. Hoesch.
  Phys. Rev. B 81, 104519 (2010).

 97. Bilayer splitting and c-axis coupling in bilayer manganites showing colossal magnetoresistance
  C. Jozwiak, J. Graf, Shuyun Zhou, A. Bostwick, E. Rotenberg, H. Zheng, J.F. Mitchell and A. Lanzara.
  Phys. Rev. B 80, 235111 (2009).

 98. Broadband electromagnetic response and ultrafast dynamics of few-layer epitaxial graphene
  H. Choi, F. Borondics, D.A. Siegel, Shuyun Zhou, M.C. Martin, A. Lanzara and R.A. Kaindl.
  Appl. Phys. Lett. 94, 172102 (2009).

 99. Instability of two-dimensional graphene: Breaking sp2 bonds with soft x rays
  Shuyun Zhou, C.O. Girit, A. Scholl, C.J. Jozwiak, D.A. Siegel, P. Yu, J.T. Robinson, F. Wang, A. Zettl and A. Lanzara.
  Phys. Rev. B 80, 121409 (2009).

 100. Three-fold diffraction symmetry in epitaxial graphene and the SiC substrate
  D.A. Siegel, Shuyun Zhou, F. El Gabaly, A.K. Schmid, K.F. McCarty and A. Lanzara.
  Phys. Rev. B 80, 241407 (2009).

 101. Kohn anomaly and interplay of electron-electron and electron-phonon interactions in epitaxial graphene
  Shuyun Zhou, D.A. Siegel, A.V. Fedorov and A. Lanzara.
  Phys. Rev. B 78, 193404 (2008).

 102. Metal to insulator transition in epitaxial graphene induced by molecular doping
  Shuyun Zhou, D.A. Siegel, A.V. Fedorov and A.Lanzara.
  Phys. Rev. Lett. 101, 086402 (2008).

 103. Origin of the energy bandgap in epitaxial graphene
  Shuyun Zhou, D.A. Siegel, A.V. Fedorov and A. Lanzara.
  Nature Mater. 7, 259 (2008).

 104. Self-doping effects in epitaxially grown graphene
  D.A. Siegel, Shuyun Zhou, F. El Gabaly, A.V. Fedorov, A.K. Schmid and A. Lanzara.
  Appl. Phys. Lett. 93, 243119 (2008).

 105. Departure from the conical dispersion in epitaxial graphene
  Shuyun Zhou, D.A. Siegel, A. V. Fedorov and A. lanzara.
  Physica E 40, 2642 (2007).

 106. Probing the band structure of LaTe2 using angle-resolved photoemission spectroscopy
  D.R. Garcia, Shuyun Zhou, G.-H. Gweon, M.H. Jung, Y.S. Kwon and A.Lanzara.
  J. Elec. Spec. Relat. Phenom. 156-158, 58 (2007).

 107. Revealing charge density wave formation in the LaTe2 system by angle resolved photoemission spectroscopy
  D.R. Garcia, G.-H. Gweon, Shuyun Zhou, J. Graf, C.J. Jozwiak, M.H. Jung, Y.S. Kwon and A. Lanzara.
  Phys. Rev. Lett. 98, 166403 (2007).

 108. Substrate induced band gap opening in epitaxial graphene
  Shuyun Zhou, G.-H. Gweon, A.V. Fedorov, P.N. First, W.A. de Heer, D.-H. Lee, F. Guinea, A.H. Castro Neto and A. Lanzara.
  Nature Mater. 6, 770 (2007).

 109. A universal high energy anomaly in angle resolved photoemission spectra of high temperature superconductors - possible evidence of spinon and holon branches
  J. Graf, G.-H. Gweon, K. McElroy, Shuyun Zhou, C. Jozwiak, E. Rotenberg, A. Bill, T. Sasagawa, H. Eisaki, S. Uchida, H. Takagi, D.-H. Lee and A. Lanzara.
  Phys. Rev. Lett. 98, 067004 (2007).

 110. Elastic scattering susceptibility of the high temperature superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+δ: a comparison between real and momentum space photoemission spectroscopies
  K. McElroy, G.-H. Gweon, Shuyun Zhou, J. Graf, S.I. Uchida, H. Eisaki, H. Takagi, T. Sasagawa, D.-H. Lee and A. Lanzara.
  Phys. Rev. Lett. 96, 067005 (2006).

 111. First direct observation of Dirac fermions in graphite
  Shuyun Zhou, G.-H. Gweon, J. Graf, A.V. Fedorov, C.D. Spataru, R.D. Diehl, Y.Kopelevich, D.-H. Lee, S.G. Louie, A. Lanzara.
  Nat. Phys. 2, 595(2006).

 112. Low energy excitations in graphite: the role of dimensionality and lattice defects
  Shuyun Zhou, G.-H. Gweon and A. Lanzara.
  Ann. Phys. 321, 1730 (2006).

 113. Strong and complex electron-lattice correlation in optimally doped Bi2Sr2CaCu2O8+δ
  G.-H. Gweon, Shuyun Zhou, M.C. Watson, T. Sasagawa, H. Takagi and A.Lanzara.
  Phys. Rev. Lett. 97, 227001 (2006).

 114. Synthesis and characterization of atomically-thin graphite films on a silicon carbide substrate
  E. Rollings, G.-H. Gweon, Shuyun Zhou, B.S. Mun, J.L. McChesney, B.S. Hussain, A.V. Fedorov and A. Lanzara.
  J. Phys. Chem. Solids 67, 2172 (2006).

 115. Coexistence of sharp quasiparticle dispersions and disorder features in graphite
  Shuyun Zhou, G.-H. Gweon, C.D. Spataru, J. Graf, D.-H. Lee, S.G. Louie and A. Lanzara.
  Phys. Rev. B 71, 161403(R) (2005).

 116. Oxygen isotope effect on the electron dynamics in Bi2Sr2CaCu2Oy: angle-resolved photoemission spectroscopy
  T. Sasagawa, A. Lanzara, G.-H. Gweon, Shuyun Zhou, J. Graf, Survadijaya, H. Takagi.
  Physica C - superconductivity and its applications 426, 436 (2005).

 117. An unusual isotope effect in a high-transition-temperature superconductor
  G.-H. Gweon, T. Sasagawa, Shuyun Zhou, J. Graf, H. Takagi, D.H. Lee and A. Lanzara.
  Nature 430, 187 (2004).

 118. Strong influence of phonons on the electron dynamics of Bi2Sr2CaCu2O8+δ
  G.-H. Gweon, Shuyun Zhou, A. Lanzara.
  J. Phys. Chem. Solids 65, 1397-1401 (2004).

 119. Isotope effect on phonon spectra in single-walled carbon nanotubes
  Yong-qiang Cheng, Shuyun Zhou and Bang-fen Zhu.
  Phys. Rev. B 72, 035410 (2005).